Procedura kontaktów z rodzicami

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2008
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46
z dnia 29.08.2008r.

 

Procedura kontaktów z rodzicami w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach


Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w przedszkolnym programie wychowawczym.

 1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego: zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, konsultacje indywidualne.
 2. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.
 3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.
 4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach.
 6. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.
 7. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
  1. nauczyciela,
  2. dyrektora przedszkola,
  3. rady pedagogicznej,
  4. organu nadzorującego przedszkole.
 9. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »