WGLĄD DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1525


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna:

Złożyć w kancelarii Przedszkola   pisemny wniosek o udostępnienie wskazanego dokumentu. Wymagany wniosek należy dostarczyć do Przedszkola na jeden z poniższych sposobów:

1.      Przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

2.      Złożyć osobiście w siedzibie Przedszkola w godzinach jego pracy. Kancelaria Przedszkola czynna jest od poniedziałku do piątku
         w godzinach 8.00 – 15.00

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie dokumentów:


1. Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej :
    1) bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się  z  jego treścią,
    2) sporządzenia notatek lub odpisów.
2. Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w kancelarii przedszkola, w której dokument   jest przechowywany, w godzinach pracy,
    w obecności pracownika.
3. Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.


Terminy i sposób załatwienia sprawy:


1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty
    złożenia wniosku.
2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 1 miesiąca, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany
    odrębnym pismem.
3. Informacje publiczne udostępnia dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności upoważnieni pracownicy, w ramach ich
    kompetencji.

4. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty
    udostępnia się w ograniczonym zakresie.

 

Informacje nieudostępniane:

1. Dane podlegające ochronie :

1)      dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,

2)      dane osobowe dzieci i ich rodziców,

3)      wynagrodzenie pracowników,

4)      orzeczenia, opinie/informacje Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,

5)      dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana jest organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór
         pedagogiczny

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2012-03-15 13:46:20
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »