Statut MP46

 

MP46.011.01.2017

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46

W KATOWICACH

 
PODSTAWA PRAWNA STATUTU

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz.U. 2017 poz. 59]

 

Spis treści:

 

Rozdział 1:  Postanowienia wstępne.                                                                                                                                        3

Rozdział 2:  Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.                                                                                                3

Rozdział 3:  Cele i zadania przedszkola.                                                                                                                                   4

Rozdział 4:  Sposoby realizacji zadań.                                                                                                                                      5

Rozdział 5:  Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno
-pedagogicznej                                                                                                                                                                            7

Rozdział 6:  Cele i  zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.                                                                          11

Rozdział 7:  Organizacja pracy przedszkola.                                                                                                                            11

Rozdział 8:  Szczegółowe  zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.                                                                 13

Rozdział 9:  Zasady odpłatności                                                                                                                                             14

Rozdział 10:  Organy przedszkola, ich kompetencje.                                                                                                                14

Rozdział 11:  Wychowankowie przedszkola.                                                                                                                             18

Rozdział 12:    Skreślanie  z listy wychowanków.                                                                                                                      19

Rozdział 13:   Prawa i obowiązki rodziców.                                                                                                                               19

Rozdział 14:   Współdziałanie z rodzicami.                                                                                                                               21

Rozdział 15:  Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola.                                                                                 21

Rozdział 16:  Postanowienia końcowe.                                                                                                                                     27

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne.

§ 1.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2)    przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach;

3)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola
Nr 46 w Katowicach;

4)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Miasta Katowice;

5)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;

6)    dziecku – należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola
 Nr 46 w Katowicach;

7)    nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach;

8)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach;

9)    rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach;

10)radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach;

11)poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdział 2

Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.

§ 2.

1.      Przedszkole nosi   nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 46w Katowicach.

2.      Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.

3.      Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Gen. Z, W. Jankego 111 w Katowicach.

4.      Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.

5.      Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej4
w Katowicach .

6.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

§ 3.

1.         Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.

2.         Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

3.         Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

4.         Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na mocy odrębnych przepisów.

§ 4.

1.       Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.

2.       W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno- psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców wychowanków.

Rozdział 3

Cele i zadania przedszkola.

§ 5.

1.       Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy, rozbudzanie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.

2.       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru dziecka uwzględniając:

1)     zasady bezpieczeństwa;

2)     pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

3)     opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi;

4)     podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

5)     promocję i ochronę zdrowia.

3.       Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

§ 6.

1.       Zadaniem przedszkolaw szczególności jest:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)     tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;

3)     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)     zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)     wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)     wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)     tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)     przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne
do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)     tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury oraz  kształtowanie postaw patriotycznych;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Rozdział 4

Sposoby realizacji zadań.

§ 7.

Przedszkole realizuje  zadania  w szczególności poprzez:

1)     organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu;

2)     planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z  programem wychowania przedszkolnego;

3)     zapewnianiedziecku czasu na :

a)      celebrowanie  posiłków,

b)     odpoczynek,

c)      udział w uroczystościach  przedszkolnych i wycieczkach,

d)     rozwijanie samodzielności,

e)      samodzielną zabawę,

f)       eksplorowanie i doświadczanie;

4)     codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka, w tym doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zarówno w budynku przedszkola,
jak i na świeżym powietrzu;

5)     organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania poznawcze dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

6)     wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;

7)     organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniających jego potrzeby, zainteresowania i możliwości w zakresie czynności złożonych;

8)     prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych;

9)     udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspieranie procesu adaptacyjnego dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;

10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej rytmie dnia;

11) kształtowanie prawidłowych  nawyków ruchowych u dzieci;

12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

13) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;

14) zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

15) przygotowanie dzieci do powinno jest włączanie posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;

16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym w różnych sytuacjach życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy dzieci;

17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków:

a)      zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań w szczególności:

- czytelniczego,

- konstrukcyjnego,

- artystycznego,

- przyrodniczego;

b)     wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne;

c)      wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;

d)     wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;

18) prowadzenie innowacji o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym.

§ 8.

1.       Do realizacji zadań statutowych, przedszkole dysponuje w szczególności:

1)     salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)     pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,

3)     kuchnią,

4)     szatnią dla dzieci i personelu.

2.       Przedszkole posiada ogród przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi
do wieku dzieci.

Rozdział 5

Cele, zadania i formy w zakresie udzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 9.

1.       Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom uczęszczającym
doprzedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.       Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jestdyrektor.

3.       Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1)     wspieranie potencjału rozwojowego dziecka,

2)     stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

§ 10.

Zadaniem przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejjest:

1)     rozpo­znawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

2)     rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

3)     rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka  w przedszkolu.

§ 11.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:

1)     dziecka-wychowanka przedszkola,

2)     rodziców dziecka,

3)     dyrektora,

4)     nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

5)     pielęgniarkiśrodowiskowej lub higienistki,

6)     poradni,

7)     asystenta edukacji romskiej;

8)     pomocy nauczyciela;

9)     asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty, posiadającej przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do powadzenia danych zajęć;

10) pracownika socjalnego,

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.

§ 12.

1.       W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zinte­growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)     zajęć specjalistycznych:

a)      korekcyjno-kompensacyjnych,

b)     logopedycznych,

c)      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

d)     innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)     zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)     porad i konsultacji,

5)     warsztatów.

2.       Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.

3.       Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej trwają 45 minut.

4.       Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 6, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.

5.       Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie ustawy.

6.       Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciomnauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholog,logopeda,terapeuta,nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.

7.       Zespoły o których mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.       Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku pomocy,nie rzadziej niż dwa razy w roku.

9.       W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy podmiotu/podmiotów, z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 13.

1.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)     rodzicami uczniów;

2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2.       Organizacja współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z podmiotami wymienionymi w ust. 1 polega na :

1)     systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

2)     współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,

3)     wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,

4)     w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodziców tych wychowanków; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką, której znajduje się przedszkole.

§ 14.

1.       Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu
na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka­cyjnych.

2.       Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które
są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.

3.       Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.

4.       Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

5.       Na wniosek rodziców wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6.       Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko­wane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.

§ 15.

1.       Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.       Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

3.       Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

4.       Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

5.       Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli
w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

6.       Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka,
w szczególności w domu rodzinnym.

7.       W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

8.       Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie
od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu,
w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9.       Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych
z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

10.   Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

11.   W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.

12.   W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

13.   Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji,
w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w oddziale przedszkolnym,
a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - z dziećmi w grupie.

14.   W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.

15.   Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

16.   Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

17.   Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący Przedszkole.

Rozdział 6

Cele i  zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 16.

1.       Przedszkole na wniosek rodziców w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiada­jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)     niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2)     zagrożonych niedostosowaniem społecznym. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2.       Wychowanie i opieka dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu organizowana jest
 w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.

3.       Przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zapewnia w szczególności: 

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków;

3)     inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho­fizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,

4)     integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami  pełnosprawnymi;

Rozdział 7

Organizacja pracy przedszkola.

§ 17.

1.      Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców.

3.      Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4.      W przedszkolu obowiązuje miesięczna przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu lub sierpniu.

5.      Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców.

6.      Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

§ 18.

1.       Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

2.       Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i i organ nadzoru pedagogicznego.

3.       W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)   czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)   liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)   ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4)   terminy przerw pracy przedszkola;

5)   liczbę oddziałów.

4.       Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

5.       Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia wynikający z potrzeb
i zainteresowań dzieci.

6.       Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola.

§ 19.

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych
wg zbliżonego wieku.

 

2.      Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.

3.      Dyrektor  podejmuje decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym, w szczególności:

1)     powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie
od czasu pracy oddziału.

2)     decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danym oddziale dzieci;

3)     może podzielić oddziały i połączyć w nowe  na początku kolejnego roku szkolnego;

4)     może zmienić nauczyciela, którego opiece powierzył oddział.

§ 20.

1.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)       z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2)       z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

3.      W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 21.

1.      W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

2.      Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.

3.      W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.

4.      Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.

5.      Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

6.      Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

Rozdział 8

 Szczegółowe  zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

§ 22.

1.      Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola  zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem.

2.      Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola.

3.      Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.

4.      Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną w formie pisemnej, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

5.      Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego
i odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.

6.      Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobie nietrzeźwej lub osobie, której stan wskazuje, iż powierzenie tej osobie pieczy nad dzieckiem w drodze z przedszkola mogłoby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.

§ 23.

1.      Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie później niż do godziny 8:30.

2.      Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w przypadku potrzeby późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie 
nie później niż do godz. 8:30.

3.      Dziecko powinno być odebrane najpóźniej do czasu zamknięcia przedszkola, najpóźniej
niż do godz. 17.00

4.      W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodziców, nie dłużej niż jedną godzinę po zamknięciu przedszkola.

5.      W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie.

6.      Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się
z rodzicami dziecka.

Rozdział 9

Zasady odpłatności.

§ 24.

1.       Odpłatność za korzystanie z przedszkola ustala organ prowadzący.

2.       Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie, tj. 8.00-14.00.

3.       Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dzieci i pracowników.

4.       W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5.       Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym w formie zarządzenia.

6.       Rodzice dzieci korzystających z usług przedszkola obowiązani są do wnoszenia należnych opłat zgodnie z zawartą umową.

7.       Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice.

8.       Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Rozdział 10

Organy przedszkola, ich kompetencje.

§ 25.

Organami przedszkola są:

1)    dyrektor przedszkola;

2)    rada pedagogiczna;

3)    rada rodziców.

§ 26.

1.      Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta  Katowice.

2.      Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

§ 27.

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)       kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;

2)       ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom przedszkola;

3)       dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola;

4)       sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)       sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

6)       zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych;

7)       realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

8)       realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;

9)       czuwanie nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka;

10)   organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców powstania rady przedszkola pierwszej kadencji;

11)   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

12)   organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej przedszkola;

13)   zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

14)   wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe funkcjonowanie przedszkola;

15)   zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

16)   przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;

17)   występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń
i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

18)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

19)   powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zaistniałych zmianach;

20)   odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

21)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 28.

1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy i działalności.

3.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.

4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.      Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 29.

1.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:

1)    zatwierdzenie planu pracy przedszkola;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5)    przygotowanie projektu zmian w statucie;

6)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2.      Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2)    projekt planu finansowego przedszkola;

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)    powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

6)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.

3.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

4.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole
o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.

§ 30.

1.      W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

3.      Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

2)    opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;

3)    wybieranie spośród swoich członków, przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;

4)    występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

5)    akceptowanie realizowanych przez przedszkole programów, innowacji pedagogicznych
i  rocznych planów pracy;

6)    wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;

7)    wyrażanie zgody na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.

4.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

5.      Tryb powoływania rady rodziców i jej szczegółowe zadania oraz zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 31.

1.       Dyrektor koordynuje współdziałanie organów przedszkola.

2.       Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.       Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

1)     w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku

2)     dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i regulaminów.

3)     zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki, wychowania
i kształcenia dzieci.

4)     tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola,

5)     zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat planowanych działań
i podejmowanych decyzji.

4.       Organy spotykają w każdej chwili w zależności od potrzeb.

5.       Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane
są na najbliższym spotkaniu.

6.       Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

§ 32.

1.       W kwestiach spornych między organami przedszkola,  dyrektor pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

2.       W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:

1)     Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola.

2)     Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie,
po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.

3)     W ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.

4)     Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.

5)     Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu
w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.

6)     Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.

7)     W razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem przedszkola.

8)     Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.

9)     Spory pomiędzy  dyrektorem  a  innymi  organami przedszkola  rozstrzyga,  w zależności 
od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

Rozdział 11

 Wychowankowie przedszkola.

§ 33.

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.      Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z przedszkola.

5.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
6 lat.

§ 34.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

1)    możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,

2)    rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi,

3)    ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,

4)    wolności religii i przekonań,

5)    zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

6)    wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

7)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym,

8)    znajomości swoich praw,

9)    wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,

10)znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka,

11)swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

§ 35.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

1)     współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki,

2)     szanowanie odrębności każdego kolegi,

3)     przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

4)     przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,

5)     szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości,

6)     uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

7)     przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

8)     kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,

9)     zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

10) pomaganie kolegom.

Rozdział 12

Skreślanie  z listy wychowanków.

§ 36.

1.    Dyrektor w porozumieniu z radąpedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniuwychowanka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

2)     stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,

3)     ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;

4)      zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące;

5)     nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

2.    W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt. 1
lit b dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1)     zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka,

2)     zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,

3)     zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie
i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,

4)     zawiadomić rodziców o zamiarze skreślenia dziecka.

3.       Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4.       Dyrektor powiadamia rodziców o podjętej uchwale.

Rozdział 13

 Prawa i obowiązki rodziców.

§ 37.

Rodzicedzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1)     zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy
w danym oddziale,

2)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań,

3)     uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole,

4)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocypsychologiczno-pedagogicznej,

5)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii
na temat pracy przedszkola,

6)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i sprawującemu nadzór pedagogiczny,

7)     aktywnego włączania się w życie przedszkola, współdecydowania w jego sprawach,

8)     współorganizowania wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,

9)     współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w przedszkolu,

10) współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

11) kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 9 podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

12) wyrażania zgody na systematyczne uzupełnianie przez przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

§ 38.

1.       Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)     przestrzeganie niniejszego statutu,

2)     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

3)     respektowanie uchwał Rady Rodziców,

4)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola

5)     terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

6)     niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

7)     troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,

8)     przestrzeganie czasu pracy przedszkola,

9)     zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej.

2.       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
są zobowiązani:

1)     dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2)     zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

3)     poinformowaćo przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu,

4)     wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,

5)     zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 14

 Współdziałanie z rodzicami.

§ 39.

1.       Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu;

1)     skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko,

2)     określania drogi jego indywidualnego rozwoju,

3)     rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,

4)     rozpoznawania czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka,

5)     objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

6)     pozyskiwania informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

7)     uzgadniania kierunków i zakresu działań;

8)     wzajemnej pomocy w realizacji m.in. programów, planów opracowywanych przez nauczycieli.

2.       Współpraca   przedszkola   z   rodzicamioparta   jest   na   wzajemnych   uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

1)     konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

2)     zebrania ogólne i grupowe;

3)     zajęcia otwarte lub spotkania integracyjne;

4)     imprezy środowiskowe;

5)     udział rodziców w uroczystościach;

6)     kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

7)     inne wzajemnie ustalone.

3.       Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli określa plan współpracy z rodzicami ustalany na dany rok szkolny w poszczególnych grupach.

Rozdział 15

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 40.

1.      Przedszkole zatrudnia dyrektora i nauczycieli, nauczycielispecjalistów: logopeda, psycholog, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę z odpowiednimi kwalifikacjamioraz pracowników administracji i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

3.      Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

4.      Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie dyrektor przedszkola może udzielić dni wolnych od pracy.

5.      Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41.

Zadaniem dyrektora jest:

1)     zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

2)     dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego, po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie w działalności przedszkola,

3)      dbanie o prawidłowy przebieg prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych,

4)      czasowe zamknięcie przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C,

5)     zawiesić czasowo zajęcia, za zgodą organu prowadzącego,  jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

§ 42.

Dozadań nauczycieli należy organizowanie, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:

1)    prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej;

2)    opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają podjąć  naukę w szkole oraz zapoznanie z jej wynikami rodziców wychowanka;

3)    otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, utrzymywanie kontaktu
z ich rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspierania oddziaływań edukacyjno-wychowawczych;

4)    systematyczne informowanie rodziców na temat postępów w rozwoju ich dziecka;

5)    monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;

6)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań;

7)    współtworzenie w przedszkolu atmosfery twórczej pracy;

8)    współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

9)    aktywnie uczestnictwo w planowaniu pracy przedszkola;

10)przygotowywanie dwa razy

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »

Informacje publiczne
Pokaż szczegóły »