Procedura bezpieczeństwa w MP46

 

                                                                                                           
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.),

2. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2021 poz. 1386 ze zm.).

 

1.W momencie powierzenia przez opiekunów opieki nad dzieckiem nauczycielce przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

2.Do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo tylko osoby pisemnie upoważnione.

3.W przypadku uzasadnionych obaw, że osoba odbierająca dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu, nauczycielka zawiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje działania według obowiązujących procedur prawnych.

4.W momencie zgłoszenia nauczycielce faktu odbioru dziecka pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmują opiekunowie.

5.W sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przedszkola nauczycielka powiadamia natychmiast rodziców i dyrektora przedszkola, którzy podejmują stosowne do sytuacji działania.

6.Personel przedszkola posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

7.Dzieci przyprowadzane do przedszkola nie mogą być źródłem infekcji. 

8.Opiekunowie mają obowiązek poinformowania nauczycielki o zauważeniu prawdopodobnych zwiastunów choroby zakaźnej, niespokojnego snu, utraty łaknienia, drażliwości, zmęczenia, niespecyficznego bólu zgłaszanego przez dziecko i ewentualnym podaniu leków, które mogą maskować rozwijającą się chorobę.

9.Dzieci z objawami choroby zakaźnej – gorączką, katarem, kaszlem, biegunką, wymiotami, wysypką, bólem nie mogą być przyprowadzane do przedszkola do czasu zakończenia leczenia lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o doprowadzeniu leczenia poza stadium zagrażające zdrowiu innych dzieci.

10.Przedszkole nie posiada sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ratowanie życia i zdrowia dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki działania leków i w związku z tym nauczycielki nie mogą podawać lekarstw na zlecenie rodziców.

11.W przypadku chorób przewlekłych i konieczności podawania leków w przedszkolu opiekunowie przedstawiają nauczycielce zlecony przez lekarza plan podawania leków wraz z instrukcją postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

12.W sytuacji nie respektowania przez opiekunów postanowień „Regulaminu bezpieczeństwa w przedszkolu”, opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za działania placówki podjęte w celu naprawienia szkód wynikłych z naruszenia regulaminu.

13.Personel przedszkola oraz rodzice mają obowiązek powiadamiania dyrekcji przedszkola o zauważonych na terenie placówki sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

 

 

Bezpieczeństwo dzieci na terenie placówki

 

1.Grupy przedszkolne licząca: jedna maksymalnie 18 osób i dwie maksymalnie 25 osób. Łączna liczba dzieci nie może przekroczyć zgodnie z projektem organizacyjnym 66 osób. Grupy są  powierzana opiece co najmniej jednej nauczycielce posiadającej pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w przedszkolu posiadają zgodne z prawem kwalifikacje do ich prowadzenia.

 

 

Bezpieczeństwo na terenie przedszkolnego ogrodu

 

1.Przedszkolaki korzystają z urządzeń na terenie ogrodu tylko pod opieką nauczycielki przedszkola.

2.Teren ogrodu powinien być zabezpieczony przed opuszczeniem go przez dziecko.

3.Wszelkie nieprawidłowości zauważone na terenie ogrodu powinny być niezwłocznie zgłaszana dyrektorowi przedszkola.

 

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.

 

1.Podczas wycieczek pieszych poza teren przedszkola grupa dzieci licząca co najwyżej 15 osób jest powierzana opiece co najmniej jednej nauczycielki.

2.Podczas wycieczek środkami komunikacji miejskiej grupa dzieci 5- letnich licząca co najwyżej 10 osób jest powierzana opiece co najmniej 1 nauczycielce, natomiast grupa dzieci 3-4 letnich licząca co najwyżej 8 osób jest powierzana opiece co najmniej 1 nauczycielce.

3.Przedszkole powiadamia rodziców o wszystkich wycieczkach realizowanych przy wykorzystaniu autokaru, mikrobusów lub środków komunikacji miejskiej.

4.W czasie wycieczek poza teren przedszkola grupa jest wyposażona w apteczkę.

5.Rodzice, których dziecko z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w wycieczkach poza teren przedszkola zgłaszają ten fakt dyrektorowi placówki.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »