PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH 
W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.11.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.).

 

§ 1

Zasady ogólne:

1.Przedszkole pracuje w godzinach dostosowanych do zgłoszeń rodziców, jednak nie wcześniej i nie później niż ustalone ogólnie godziny pracy przedszkola. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30.

2.Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

3.W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia, bądź Głównego Inspektora Sanitarnego i wykazane w  aktualnie obowiązującej procedurze.

4.W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.

5.Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo stosują maseczki.

6.Grupa oddziałowa nie przekracza 25 dzieci (przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na osobę).

7.Jedna grupa przedszkolna przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej na stałe sali.

8.Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

9.Poszczególne grupy dzieci przyjmowane są do przedszkola w określonych przez dyrektora  godzinach a ich odbiór odbywa się na tych samych zasadach.

10.Grupy mają wyznaczone stałe godziny zabawy w ogrodzie przedszkolnym celem uniknięcia ich stykania się.

11.Szybki kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą telefonu.

12. Na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie przedszkola.

 

§ 2

Obowiązki rodziców:

1.Rodzice przekazują nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę oraz aktualny numer telefonu do kontaktu w razie takiej konieczności.

2.Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

3.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Następuje to przy drzwiach wejściowych.

4.Na teren przedszkola może wejść tylko jeden rodzin z jednym nowoprzyjętym dzieckiem. Do momentu adaptacji dziecka, nie dłużej jednak niż pierwsze dwa tygodnie

5.Nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6.Wyjaśniają dziecku, że nie wolno zabierać do przedszkola zabawek, jedzenia, picia czy niepotrzebnych przedmiotów.

7.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie.

8.Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9.Stosują indywidualne środki ochrony podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola
i odbierania z przedszkola, zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci czy opiekunów wynoszący minimum 1,5 m.

10.W szatni przedszkolnej może przebywać z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m dwoje rodziców z dzieckiem nowoprzyjętym.

11.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym,
a  także odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby i przyjmują do wiadomości, że w takiej sytuacji zostaną powiadomieni o potrzebie pilnego odebrania dziecka z placówki.

12.Rodzice zapewniają, że w czasie pobytu dziecka w placówce, istnieje szybki sposób komunikacji telefonicznej z nimi (odbierają niezwłocznie połączenia telefoniczne
z przedszkola).

 

§ 3

Obowiązki nauczycieli:

1.Omawiają i przypominają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce oraz dlaczego zostały wprowadzone.

2.Nie organizują  bez potrzeby wyjść poza teren placówki.

3.Organizują tak swoją pracę, by zminimalizować stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci np. różne godziny zabawy na dworze.

4.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

5.Systematycznie dezynfekują wykorzystywane  przybory sportowe, np. piłki, obręcze.

6.Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po dezynfekowaniu przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.Prowadzą gimnastykę  przy otwartych oknach.

8.Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

9.Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominają i dają przykład.

10.Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

11.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby niezwłocznie powiadamia rodziców i dyrektora. Dziecko zostaje umieszczone w izolatce i przebywa
w niej pod opieką wyznaczonego pracownika z zapewnieniem min. 2 m odległości do czasu przybycia rodzica/opiekuna dziecka.

12. Nie zezwalają dzieciom na korzystanie na placu zabaw z urządzeń zabezpieczonych przed używaniem.

 

§ 4

Obowiązki personelu obsługi:

1.Ograniczają przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

2.Dbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami żywności.

3.Uzupełniają płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola oraz obligują wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

4.W kontaktach z osobami z zewnątrz stosują środki ochrony osobistej, maseczki ochronne.

5.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kontrolują  czystość, uzupełniają brakujące środki do higieny osobistej, dozowniki z płynem, wycierają podłogę, klamki, umywalki, wyłączniki światła, sedesy.

6.Codziennie utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich.

7.Zwracają uwagę na własną profilaktykę zdrowotną i przychodzą do pracy zdrowi.

8.Pracownicy w razie konieczności zaopatrywani są w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem( do użycia  np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 

§ 5

Zasady bezpiecznego przygotowania i spożywania posiłków

1.Przed wejściem do kuchni pracownik korzysta z płynu dezynfekującego do rąk.

2.Pracownik kuchni prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem  utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji  powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatury włączników itp. Niniejsze czynności są wykonywane codziennie przed i po pracy kuchni związanej ze sporządzaniem posiłków (dotyczą tylko części kuchennej).

3.Przed przystąpieniem do prac porządkowych obowiązkowo zmienia środki ochrony osobistej.

4.Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

5.Woźna oddziałowa odbiera posiłki    z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

6.Woźna oddziałowa wydane posiłki przewozi zdezynfekowanym wózkiem w naczyniach pod przykryciem do sali.

7.Dzieci spożywają posiłek w swojej sali zajęć z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie.

8.Po każdym posiłku blaty stołów, krzesła, podłogi są wycierane ciepłą wodą z detergentem lub płynami dezynfekującymi do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

9.Wielorazowe sztućce i naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60 stopni Celsjusza i je wyparzać.

 

§ 6

Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych

1.Każda osoba (dziecko lub pracownik), u której wystąpił co najmniej jeden objaw chorobowy przeziębienia - bóle mięśniowe, gorączka, kaszel, duszność jest izolowana w pokoju nauczycielskim na piętrze.

2.W izolatce dzieckiem opiekuje się wyznaczony przez dyrektora pracownik pedagogiczny zabezpieczony we właściwe środki ochrony (rękawiczki, przyłbica, fartuch ochronny).

3.Złe samopoczucie dziecka jest natychmiast zgłaszane dyrektorowi przedszkola oraz rodzicom dziecka.

4.Rodzic jest zobowiązany do bezzwłocznego odbioru dziecka z przedszkola z zachowaniem środków indywidualnej ochrony osobistej.

5.W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny.

6.Po zabraniu dziecka z podejrzeniem choroby, należy: wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywało dziecko – następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt  oraz wywietrzyć – po dezynfekcji może być ponownie używane; należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie, z którymi dziecko miało styczność.

7.Podejrzenie o zakażenie dziecka lub pracownika przedszkola koronawirusem należy zgłosić dyrektorowi przedszkola.

8.Informację o stwierdzonym przypadku lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 dyrektor przedszkola w trybie natychmiastowym zgłasza do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

§ 7

Ważne numery telefonów:

Telefon alarmowy koronawirus: SANEPID Katowice  32 253 24 60

Całodobowa infolinia NFZ: 800 192 590

Wydział Edukacji i Sportu  : 32 705 41 80

Kuratorium Oświaty w Katowicach 32 606 30 63

 


PROCEDURA  POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIANA COVID-19

 

1.Pracownik przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy i pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia winien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2.W przypadku wystąpienia w przedszkolu u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od innych.

3.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), jest ono niezwłocznie izolowane.

4.Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6.Pracownicy winni stosować się do zaleceń dyrektora po konsultacjach z państwowym inspektorem sanitarnym przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7.Samodzielny referent zobligowany jest ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  stosuje  się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8.W przypadku wątpliwości dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania  porady.

Postanowienia końcowe

1.    Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.

2.    Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do jej ścisłego przestrzegania i stosowania.

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »