REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46

                                                                                                           

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH

 Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 493, ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2021r.  poz. 983).

 

Regulamin  organizacji zadań Miejskiego  Przedszkola  nr 46 w Katowicach z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych na odległość, w okresie ewentualnego czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola  w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Przepisy ogólne:

1.Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywać się będą z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedszkola,  gdzie nauczyciele zamieszczać będą zadania do wykonania przez dzieci.

2.Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych odbywać się będzie z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci
z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci
i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli specjalistów czy  nauczycieli zajęć dodatkowych jak również nadmierne obciążanie pracami przed komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie.

3.Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.

4.Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku.

5.Zajęcia off-line oraz godziny konsultacji z rodzicami ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych grup odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.

6.Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła propozycje zajęć edukacyjnych i swobodnych aktywności, podejmuje konsultacje i rozmowy z rodzicami za pomocą: telefonu, e – maila.

7.Nauczyciele zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu nr 46 są dostępni dla rodziców i dzieci w godzinach swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji przez dziecko w domu.

8.Nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog) prowadzą zajęcia  poprzez podawanie zadań do wykonania w domu.

 

Zadania nauczycieli:

1.Wszyscy nauczyciele zbiorą informacje dotyczące:

1) Aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swoim oddziale,

2) Preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem komunikatorów, grup
   społecznościowych,  poczty   elektronicznej.

2.Nauczyciele ustalą sposób komunikowania się z dziećmi i rodzicami, następnie tą informację przekażą dyrektorowi przedszkola oraz innym nauczycielom pracującym w danym oddziale.

3.Nauczyciele wychowawcy grup  po konsultacji przesyłają do godziny 15.00 dnia poprzedzającego propozycję zajęcia dyrektorowi 
w celu weryfikacji. W przypadku braku uwag zamieszczają zajęcia na stronie internetowej przedszkola. Następnie dyrektor wszystkim rodzicom przesyła zajęcia drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mailowy.

4.Nauczyciele ustalają terminy konsultacji z rodzicami i dziećmi poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla rodziców i dzieci (informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola).

 

Zadania dyrektora:

1.Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o zasadach organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach
w okresie ewentualnego ograniczenia jego funkcjonowania za pomocą strony internetowej przedszkola.

2.Koordynuje współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez realizację zadań określonych w przyjętych zasadach.

3.Nadzoruje obciążenie dzieci i ich rodziców zadaniami wskazanymi przez nauczyciel w tygodniowym planie pracy.

4.Dyrektor we współpracy z nauczycielami  ustala potrzebę modyfikacji programu wychowania przedszkolnego. W związku z tym treści edukacyjne pozostają bez zmian ale konieczna jest zmiana sposobu realizacji treści – metoda kształcenia na odległość.

5.Monitorowanie postępów i umiejętności dzieci jest nieobligatoryjne. Może się odbywać na życzenie rodziców.

6.Ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dokumentowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej:

Dokumentowanie pracy nauczycieli odbywa się poprzez:

1) Wypełnienie dziennika zajęć w każdej grupie wiekowej z zaznaczeniem, że zajęcia prowadzone są na odległość ( KnaO)

 

Zasady zaliczania do wymiaru czasu pracy zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik nauczania i wychowania na odległość:

 

1. Do wymiaru czasu pracy realizowanego w czasie nauczania i wychowania na odległość zalicza się:

1)  prowadzenie zajęć off-line,

2)  rozmowy telefoniczne z rodzicami,

3) prowadzenie korespondencji e-mailowej lub za pomocą innych form komunikowania się na odległość,

4) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym  planie pracy,

5) samokształcenie ze szczególnym uwzględnieniem TIK, czytanie literatury fachowej, publikacji branżowych,

6) przygotowywanie materiałów do zajęć, dekoracji, scenariuszy zajęć, doskonalenie własnego warsztatu pracy,

7) innowacje, projekty,

8) przygotowywanie i uzupełnienie  dokumentacji, np. plany pracy, gotowości szkolnej,

9) aktualizacja strony internetowej, np. artykuły, materiały do wykorzystania przez rodziców i dzieci,

10) udział w zwołanych on-line spotkaniach Rady Pedagogicznej,

11) wykonywanie innych zajęć zleconych przez dyrektora ( np. praca w Komisji Rekrutacyjnej, praca w zespołach, itp.)

Organizacja pracy przedszkola:

1.Nauczyciele wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania, zgodnie z tygodniowym planem pracy nauczyciele wychowania przedszkolnego są dostępni pod numerem telefonu i  adresem poczty elektronicznej.

2.Obsługa jest w gotowości i pozostaje w domu lub pracuje w systemie rotacyjnym.

3.Administracja pracuje zdalnie, pojawia się w pracy w razie potrzeby lub pracuje w systemie rotacyjnym. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »