Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka w MP46

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH

 

 Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.,  Nr 61, poz. 624,  ze zm.);

2.Statut  Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

 

Cel procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. 

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Definicja przedmiotu procedury:

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do szczytu schodów  i oddanie pod opiekę osobie dyżurującej. Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej w przedszkolu
i poinformowanie  osoby dyżurującej   o chęci odebrania dziecka z przedszkola


Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki oraz inni pracownicy przedszkola.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

 

Rodzice (prawni opiekunowie):

1.Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach;

2.Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola;

3.Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

 

Nauczycielki:

1.Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

2.Przekazują zestawienie  upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,

3.Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

4.Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu
z dowodem osobistym.

 

Opis pracy:

1.Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:30; Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie;

2.Rodzice odbierają dzieci zgodnie z deklaracją, najpóźniej do godziny 17.00;

3.Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola rodzice mogą upoważnić do odbioru swojego dziecka jego nieletnie rodzeństwo, które  musi mieć skończone przynajmniej 13 lat;

4.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie osoby dyżurującej okazać go;

5.Osoba dyżurująca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe);

6.Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców
( prawnych opiekunów lub osoby upoważnione ) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, przed salą zajęć,
w szatni lub na terenie ogrodu –w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt,  że dziecko  zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce ) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni ) lub osoby upoważnione;

7.W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają obowiązek  powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki;

8.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

9.Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko
w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez nauczyciela bądź  pracownika przedszkola, potwierdzającego wcześniejszą informację;

10.W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

11.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciela oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18.00) powiadamiając o zaistniałym fakcie dyrektora placówki;

12.Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami (IV Komisariat Policji, Katowice, ul. Policyjna 7, tel.: 32 202 85 25);.

13.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu);

14.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola rodzice dzieci zostają zapoznani na pierwszym zebraniu organizacyjnym.  Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym;

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »