Procedura postępowania z chorym dzieckiem

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA  W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.);

2.Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2021 poz. 1386 ze zm.).


 

1.Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2.W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

3.O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.

4.W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe . Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.

5.Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

6.W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

7.Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę (wg wzoru ) i przechowuje ją w karcie obserwacji dziecka.

 


OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU  PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH.


1. Należy pamiętać, że udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
3.Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
4. W przypadku stwierdzenia , że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją, zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia kto potrafi jej udzielić.
5. Należy poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
6. Nie należy lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie trzeba prawidłowo zaopatrzyć.
7. W przypadku porażenia prądem, braku oddechu, pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe.
8. Do chwili przybycia lekarza nie należy przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
12. Nie wolno pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »