Procedura bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie na terenie Miejskiego Przedszkola nr 46

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW ORGANIZOWANYCH
W OGRODZIE NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 46 W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.);

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2021r poz. 1386 ze zm.)

 

 

I. Cele procedury:

1. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu  na przedszkolnym placu zabaw.

2. Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych  z uwzględnieniem istniejących warunków.

II. Definicja przedmiotu:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola

(w ogrodzie przedszkolnym)

III. Zakres procedury:

Procedura dotyczy nauczycieli, dzieci, rodziców i innych osób upoważnionych do odbioru   dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

IV. Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

V. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Nauczycielki:

1. Sprawują ciągły dozór nad dziećmi bawiącymi się na tej części ogrodu na, której przebywa  nauczyciel (niezależnie od tego z której grupy jest dziecko)

2. Zachęcają systematycznie dzieci do zgodnej zabawy oraz przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.

3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym koncentrują swoją uwagę wyłącznie na  dzieciach, nie zajmują się rozmowami z innymi osobami.

4. Od pierwszych dni września wdrażają dzieciom zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu   ogrodowego.

Personel obsługowy:

1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

4. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety(nadzoruje w drodze do toalety).

5. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięte bramki).

6. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

7. Zapewnia dostęp do wody pitnej oraz czyste naczynia.

Dzieci:

1. Do ogrodu przedszkolnego wychodzą w parach, nie rozbiegają się dopóki nie uzyskają zgody  nauczyciela.

2. Dzieci mogą zmienić miejsce pobytu, po uprzednim zgłoszeniu u swojego nauczyciela oraz  wyrażeniu zgody przez nauczyciela dyżurującego w tej części ogrodu, w której dziecko chce  się bawić.

3. Przestrzegają zawartych wcześniej umów.

4. Przestrzegają zasad prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego.

5. Dzieci korzystające z rowerków, hulajnóg i rowerków biegowych zobowiązane są do bezwzględnego zakładania własnego kasku.

6. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

7. Reagują na sygnały umowne typu: zbiórka, zbieranie zabawek itp.

8. Z ogrodu do przedszkola wracają parami.

Rodzice:

1. Odbiór dziecka z ogrodu przedszkolnego, może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic zgłosi nauczycielowi odbiór dziecka do domu.

Dyrektor:

1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje  nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów-wyciąga surowe konsekwencje.

VI. Opis procedury:

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy  się je korzystania z urządzeń ogrodowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (ujęte na wywieszonych w ogrodzie piktogramach). Ustala się normy i zasady korzystania z tego  sprzętu.

2. Codziennie rano wyznaczony pracownik (konserwator) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci oraz czy na terenie ogrodu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty, co poświadcza podpisem w odpowiednich dokumentach.

3. Wyjścia do ogrodu powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala się indywidualnie,  stosownie do warunków atmosferycznych.

4. Nie uwzględnia się indywidualnych próśb rodziców o pozostawienie dziecka  w budynku  ze względu na stan zdrowia.

5. Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych (dzieci muszą posiadać czapkę i rękawiczki zimą oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem latem).

6. W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w ogrodzie przy temperaturze   niższej niż -10°C, podczas zawiei, gołoledzi, wysokiego stężenia smogu oraz innych niebezpiecznych warunków pogodowych.

7. W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy temperaturze powyżej 30°C (mierzone w cieniu). Należy unikać wychodzenia na dwór w godzinach największego nasłonecznienia (od godz.12:00 do 14:00) oraz zapewnić dzieciom  dostęp do napojów.

8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym odpowiada nauczyciel oraz  pomoc nauczyciela przebywający na tej części ogrodu, na której bawi się dziecko.  Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem  do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.

9. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed wyjściem do ogrodu, czy wszystkie dzieci  są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki,  rękawiczki) oraz czy zmieniły obuwie.

10. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, dzieci przebywają tylko na terenie, na którym   znajduje się jakikolwiek nauczyciel, w miejscu widocznym dla nauczyciela.

11. Dzieci odczuwające potrzebę korzystania z toalety, mogą pójść do toalety znajdującej się    na terenie ogrodu po uprzednim poinformowaniu nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

12. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

13. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren ogrodu i przypilnować pożegnania dziecka
z nauczycielem.

14. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzic/opiekun ma obowiązek opuścić teren ogrodu.

15. Jeśli pozostaje na terenie ogrodu dziecko podporządkowuje się decyzjom tylko i wyłącznie nauczyciela a godzina wyjścia dziecka z przedszkola  jest zapisywana
w momencie opuszczania terenu przedszkola;

16. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi    na sposób zachowania się dziecka (nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych   i kwiatów, nie zaśmiecanie korytarza przedszkolnego poprzez wysypywanie piasku z obuwia.

17. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi
i zareagowania podczas   niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz   poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

VII Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających:

1. Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

VIII Tryb wprowadzania zmian:

1. Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli   bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »