Procedura bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie na terenie Miejskiego Przedszkola nr 46

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW ORGANIZOWANYCH
W OGRODZIE NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 46 W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.);

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2021r poz. 1386 ze zm.)

 

Cel procedury:

 

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania   z urządzeń  w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

Zakres procedury:

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

 

Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności:

 

1.Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego. Zapoznaje osoby biorące udział w zajęciach z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

2.Personel pomocniczy przedszkola:( pomoc nauczyciela, robotnik wykwalifikowany – woźna)  ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci w ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych spacerów i wycieczek.

3.Rzemieślnik: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik ten musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

Pracownik ma obowiązek kontrolować i odnotowywać wszelkie nieprawidłowości wg Planu Kontroli Placu Zabaw oraz Harmonogramu Konserwacji i Napraw.

 4.Dyrektor:określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce. Po przerwie w działalności oświatowej placówki trwającej co najmniej 2 tygodnie, dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Sposób prezentacji procedury:

 

1.Zapoznanie  wszystkich pracowników z  treścią dokumentu na zebraniu organizacyjno – informacyjnym .

2.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3.Udostępnienie dokumentu w przedsionku przedszkola.

 

Opis procedury:

 

1.Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 2.Codziennie rano wyznaczony pracownik zgodnie z harmonogramem czasu pracy ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik w/w musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

3.W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek i pomocy nauczyciela w jednym miejscu. Nauczyciele i pomoc nauczyciela powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

4.Podczas zabaw dzieci korzystają z wyznaczonego przez nauczyciela obszaru terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie są obecne.

5.Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

6.Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

1)wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego przez osoby wymienione w ust.2,

2)przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego, umieszczonymi na tablicy przed wejściem do budynku przedszkola,

3)zapoznaje osoby biorące udział w zajęciach z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,

4)jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 

1.Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2.Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »