Jesteś w dziale Jadłospis
Alergeny występujące w posiłkach

ALERGENY

1. Zboża zawierające gluten

2. Mleko i produkty pochodne

3. Jaja i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Soja i produkty pochodne

6. Seler i produkty pochodne

7. Gorczyca i produkty pochodne

8. Nasiona sezamu i produkty pochodne

9. Skorupiaki i produkty pochodne

10 Orzechy i orzechy ziemne

11. Dwutlenek siarki

12. Łubin

13. Mięczaki

Regulamin korzystania z żywienia w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach Podstawa pr

Regulamin korzystania z żywienia

w Miejskim Przedszkolu

nr 46 w Katowicach

 

 

Podstawa prawna:

·Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.).;

·Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154);

·Statut Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

„Regulamin korzystania z żywienia” określa zasady przygotowywania i wydawania posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat
z tytułu żywienia w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach.

 

§ 2.

1.Przedszkole przygotowuje posiłki we własnym zakresie. 

2.Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. 

3.Przedszkole jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla:

-dzieci uczęszczających do Miejskiego  Przedszkola nr 46 w Katowicach;
-nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. 


4.Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5.Posiłki przygotowywane są w oparciu o jadłospis przygotowywany na każdy tydzień
z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.

6.Jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w  Przedszkolu oraz na stronie internetowej  http://mp46katowice.pl

7. Jadłospis zawiera wykaz alergenów w poszczególnych potrawach. 

8.W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu. 

9.W Przedszkolu nie funkcjonuje wyodrębnione pomieszczenie stołówki – posiłki spożywane są w salach zajęć.

10.Posiłki przygotowywane są w kuchni i dostarczane do sal zajęć przez pracowników obsługi na wózkach transportowych. 

11.Posiłki nakładane są na krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpowiednią temperaturę.

12.W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.

 

§ 3.

1.Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

      1) śniadanie,

      2) obiad

      3) podwieczorek.

2.Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

      1) śniadanie – 9.00,

      2) obiad – 12.00,

      3) podwieczorek – 14.30.

3.Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym dniu i nauczycieli zgłaszających chęć korzystania z żywienia.

4.Woda niegazowana dostępna jest dla dzieci w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu.

5.Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce,  przedszkole nie prowadzi sprzedaży posiłków i nie wydaje się posiłków na wynos.

7.W przedszkolu mogą być stosowane diety żywieniowe dla dzieci na zasadach określonych.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

 

§ 4.

1.Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:

-dzieci, których rodzice (opiekunowie) wnoszą opłaty indywidualnie,
-dzieci, których dożywianie dofinansowuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
-nauczyciele Przedszkola.
 

 

§ 5.

1.Koszt posiłku dla dzieci uwzględnia koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. „wsad do kotła”),

2.Nauczyciele przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w placówce na zasadach pełnej odpłatności.

3.Na pełny koszt przygotowania posiłku dla nauczycieli składa się koszt zakupu produktów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłków oraz wydatki poniesione na przygotowanie posiłku.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI DZIECI

 

§ 6.

1.Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodni z normami żywieniowymi.

2.Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko z posiłków stanowi iloczyn opłaty za posiłki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

3. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

4.Za wyżywienie rodzic pokrywa koszty w zależności od zadeklarowanej ilości spożywanych dziennie przez dziecko posiłków. Opłaty za wyżywienie nie nalicza się za dni nieobecności dziecka w przedszkolu. 

5.Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc przekazuje się rodzicom za pośrednictwem wydruku z systemu elektronicznego  ePrzedsQola.

6. Opłaty za korzystanie z posiłków po uzgodnieniu z Organem prowadzącym są wprowadzane zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

§ 7

1.Opłaty za żywienie dzieci wnosi się z góry w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu, po odliczeniu zwrotów za nieobecności z poprzedniego miesiąca.

2.Opłatę dokonuje się przez Internet na konto, którego numer umieszczony jest w umowie na świadczenie usług przez przedszkole.

3. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek placówki. 

4.Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). 

5.Istnieje możliwość dofinansowania kosztów posiłków dla dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia  (decyzja MOPS) odpłatność za żywienie dzieci jest regulowana przez MOPS po rozliczeniu faktycznych kosztów, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Przedszkole  z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym  odrębnymi przepisami.

6.W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka, nadpłacona kwota za wyżywienie zwracana jest w gotówce lub na wskazane przez rodzica konto.

7.Opłaty z tytułu żywienia nauczycieli naliczane są na podstawie zadeklarowanej przez nich liczby dni w których posiłek będzie wydawany. 

8.Nauczyciele korzystający z posiłków regulują należności przelewem na konto przedszkola z góry w terminie do 10 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłku.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIOWYCH
 U DZIECI

§ 8

1.W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.

2.Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o tym fakcie poprzez:

-Złożenie wniosku w formie pisemnej do dyrektora przedszkola o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi,
-Dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia,
-Respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez dyrektora po konsultacji z samodzielnym referentem.


3.Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych dla dzieci, które przechodzą badania lub testy alergologiczne.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym  regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

2.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje samodzielny referent.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

 

 

 

Jadłospis na dzień 2022-06-13 (poniedzialek)

śniadanie:

- Chleb razowy z masłem A-1,2, szynką wieprzową i zieloną sałatą Kawa na mleku A-2 Herbata owocowa winogrono

obiad:

- Zupa z jarzynowa z ziemniakamiA-1,6 ryż ze śmietaną i truskawkami A-2, kompot.

podwieczorek:

- Baton z masłem, ryba w pomidorach A- 1,2,4 Herbata z cytryną

Jadłospis na dzień 2022-06-14 (wtorek)

śniadanie:

- Zupa mleczna z płatkami Chleb orkiszowy z masłem, serkiem, A-1,2. Herbata miętowa truskawki

obiad:

- Zupa cebulowa z grzankami A-1,6 ziemniaki, kotlet mielony pieczony w piekarniku A-1,3 buraczki, kompot

podwieczorek:

- Baton z masłem i kremem czekoladowym (wyrób własny) A-1,2 mleko A-2

Jadłospis na dzień 2022-06-15 (środa)

śniadanie:

- Chleb żytni z masłem, polędwica sopocka, rzodkiewka A-1,2 Kawa na mleku A-2 Herbata owocowa ½ jabłka

obiad:

- Krupnik z kaszą jęczmienną A-1,6 kopytka z wędzonym boczkiem, A-1,3 surówka z kiszonej kapusty, kompot.

podwieczorek:

- Baton masłem, białym serem i brzoskwinią, kakao A-1,2 .

Jadłospis na dzień 2022-06-17 (piątek)

śniadanie:

- Chleb graham z masłem, żółtym serem A-1,2 Kawa na mleku A-2 Herbata miętowa Ogórek zielony

obiad:

- Zupa pomidorowa z makaronem, A-1,3,6, placki ziemniaczane kompot.

podwieczorek:

- Baton z masłem A-1,2 Kakao A-2 jabłuszko

Jadłospis na dzień 2022-06-20 (poniedzialek)

śniadanie:

- Chleb razowy z masłem, pasta z szynki konserwowej i zielonej cebulki A-1,3 Kawa na mleku A-2 Herbata miętowa

obiad:

- Zupa z białej fasoli z ziemniakami A-6 racuchy drożdżowe z jabłkiem A-1,2,3 kompot

podwieczorek:

- Francuz z masłem, pasta rybna A- 1,2,4 ogórek kiszony Herbata z cytryną

Jadłospis na dzień 2022-06-21 (wtorek)

śniadanie:

- Zupa mleczna z płatkami A-2 chleb graham z masłem, żółtym serem A-1,2 Ogórek zielony Herbata miętowa ½ jabłka

obiad:

- Zupa ogórkowa z ziemniakami A-1,6 Makaron spaghetti w sosie bolońskim A-1 kompot

podwieczorek:

- Rogal z masłem i dżemem A-1,2 mleko A-2

Jadłospis na dzień 2022-06-22 (środa)

śniadanie:

- Chleb żytni z masłem, sałatą, szynka drobiowaA-1,2 kawa z mlekiem A-2 Herbata owocowa papryka

obiad:

- Zupa krupnik z kaszą jaglaną A-6 ziemniaki, pieczeń wieprzowa, mizeria z śmietaną A-2 kompot

podwieczorek:

- Murzynek (wypiek własny) A-1,3 mleko A-2

Jadłospis na dzień 2022-06-23 (czwartek)

śniadanie:

- Chleb orkiszowy z masłem, polędwica sopocka, pomidorki A-1,2 Kawa na mleku A-2 Herbata owocowa winogrona

obiad:

- Zupa brokułowa z ziemniakami A-1,6 ryż po chińsku z kurczakiem A-1 kompot

podwieczorek:

- Koktajl owocowy na bazie jogurtu i maślanki A-2 herbatniki A-1

Jadłospis na dzień 2022-06-24 (piątek)

śniadanie:

- Zupa mleczna z grysikiem A-1,2 Chleb fitness z białym serem na słodko A-1,2 Herbata miętowa 1/2 banana

obiad:

- Zupa dyniowa z grzankami A-1,2,6, ziemniaki, paluszki rybne pieczone w piekarniku A-1,4 Surówka z kapusty kiszonej kompot

podwieczorek:

- Baton z masłem, pastą z jajka, szczypiorku, kawa na mleku A-1, 2, 3

Jadłospis na dzień 2022-06-27 (poniedzialek)

śniadanie:

- Chleb z masłem, paróweczka na ciepło,A-1,3 ogórek zielony Kawa na mleku Herbata owocowa ½ jabłka

obiad:

- Barszcz czerwony z ziemniakami A-6 Racuchy serowe A-1,2 Kompot

podwieczorek:

- Baton z masłem, pasta rybna A- 1,2,4 papryka Herbata z cytryną

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »