Procedura postępowania z chorym dzieckiem

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10/2008
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46
z dnia 29.08.2008r.

 


Procedura postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka

w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach

 

1. Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2. W rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.

3. O zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.

4. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe . Do czasu jego przybycia dyrektor wyznacza osobę do udzielenia pierwszej pomocy dziecku.

5. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

6. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

7. Po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę (wg wzoru ) i przechowuje ją w karcie obserwacji dziecka.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »