Procedura łączenia grup

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2008
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46
z dnia 29.08.2008r.

 

Procedura łączenia grup wiekowych

w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach

 


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm)
 • Statut Miejskiego Przedszkola 46 w Katowicach.

 

1. Cele procedury

 • stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych,
 • minimalizowanie kosztów utrzymania placówki,
 • przyjmowanie możliwie największej liczby dzieci.

2. Zakres procedury
Dokument reguluje zasady łączenia grup wiekowych dzieci.

3. Definicja przedmiotu procedury
Łączenie grup wiekowych dzieci to działania prowadzone przez dyrektora lub na jego polecenie przez nauczycielkę, polegające na przyjmowaniu dzieci w różnym wieku do jednej grupy (oddziału) na stałe lub okresowo.

4. Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązana jest Rada Pedagogiczna.

5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
Dyrektor
- tworzy listy dzieci przyjętych do grup wg zbliżonego wieku (przesunięte do grupy starszej może być tylko dziecko urodzone w pierwszej połowie roku),
- decyduje o łączeniu oddziałów podczas roku szkolnego.

6. Opis pracy

 1. Po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji dyrektor wywiesza listy dzieci przyjętych do przedszkola na następny rok szkolny, z podziałem na grupy wg zbliżonego wieku dzieci.
 2. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu otwarcia pozostałych oddziałów tj. w godzinach od 6.00 do 8.00.
 3. Nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od momentu zamknięcia pozostałych oddziałów.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje letnie, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.
 5. Nauczycielka egzekwuje od woźnej oddziałowej pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczych w grupie łączonej.
 6. Grupa łączona nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.

7. Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów
- listy dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny z podziałem na grupy wg zbliżonego wieku dzieci,
- dzienniki zajęć przedszkola zawierające listy dzieci z datami ich urodzin,
- dzienniki zajęć przedszkola zawierające zapisy o okresowym łączeniu oddziałów.

8. Tryb dokonywania zmian w procedurze
Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »