Jesteś w dziale DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Przedszkole nr 46 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://mp46katowice.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Strona internetowa http://mp46katowice.pl/ jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • brak alternatyw w postaci tekstu dla treści nietekstowej;
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych;
 • brak możliwości zwiększania czcionki i wyboru kontrastu.

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie:

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element;
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element;
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści;
 • domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.


 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku Miejskiego Przedszkola nr 46 prowadzi wejście główne znajdujące się przy ulicy
Gen. Z. W. Jankego 111. Przy wejściu głównym jest stopień, nie ma podjazdu dla wózka. Furtka jest zabezpieczona przesuwną zasuwką, brak dzwonka przy wejściu.  Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z uwagi na brak platformy schodowej 
(w celu wejścia do budynku należy pokonać 5 stopni schodów). Wewnątrz budynku brak dźwigu osobowego/platformy schodowej, co uniemożliwia dostanie się na I piętro placówki. Korytarze znajdujące się w placówce są wąskie. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy i głosowy.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp osoby z psem asystującym.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik naszej strony internetowej miał pełny dostęp do jego treści. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności w dostępności naszej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.02.2021r.

Data istotnej ostatniej aktualizacji: 25.05.2021r.
 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za zapewnienie dostępności jest:

Pani Danuta Garbowska – samodzielny referent

Adres poczty elektronicznej mp46@interia.eu

Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu: 32 202 96 60.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi;
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »