Kryteria naboru 2024/2025

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

­ 1. kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1900 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe,

oraz

­ 2.kryteria określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice nr 3707/2023 z dnia 08 grudnia 2023r. tzw. kryteria samorządowe.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. 
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość

100 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy

64 pkt

2.

Kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

32 pkt

3.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną
w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

16 pkt

4.

Kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

8 pkt

5.

Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym
w Katowicach

4 pkt

6.

Kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka

2 pkt

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice  nr 3707/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.):

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie;
 6. dla kryterium określonego w pkt. 6 – zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »