Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI 2020-2021

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46 w KATOWICACH

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 20179 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. 2019 poz. 1737 ze zm.)
  • Zarządzenie nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

§ 1

ZASADY PRZYJĘĆ

1.       Do Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach przyjmowane są dzieci urodzone od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

3.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.       Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5.       Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.

 

§ 2

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1.       Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).

2.  Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją, w nowym roku szkolnym, z miejsca w przedszkolu.

3.  Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art. 153 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) na pisemny wniosek rodzica (art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U.
z 2019 poz. 1148 ze zm.).

4.  Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną, przez stronę http://katowice.nabory.pl, a następnie dostarczenie podpisanego wydruku wniosku do przedszkola (art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U.
z 2019 poz. 1148 ze zm.). Wydruk wniosku należy złożyć wyłącznie w przedszkolu wskazanym na I miejscu, w wyznaczonym terminie.

5.  Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu oraz data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci. 

6.  Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór elektroniczny do wszystkich oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Katowice jest jednolity, jasny i społecznie sprawiedliwy.

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola. Dyrektor ustala skład komisji oraz wyznacza jej przewodniczącego (art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.)
Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe -Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.):
a.      wielodzietność rodziny kandydata;

b.      niepełnosprawność kandydata;

c.       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d.      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e.      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g.      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.
Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna przechodzi do drugiego etapu naboru. W drugim etapie naboru zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący:
a.      dziecko,  któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu
       (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego);

b.      dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało
       do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym
       miejscu;

c.       dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych,
       kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko;

d.      dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na
       który odbywa się rekrutacja;

e.      dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub
       rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie
       poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub
       wsparciem asystenta rodziny.

Zgodnie z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) wyżej wymienione kryteria mają różną wartość.
 

§ 4

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 2 są odpowiednio:
a.      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b.      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
       niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
       w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1172 ze
       zm.),

c.       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
       oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
       dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d.      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
       9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2019r.
       poz. 1111 ze zm.).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).
Zgodnie z Zarządzeniem nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020r. dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu są odpowiednio:
a.      numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku odroczenia, kopia decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego;

b.      oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

c.       oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

d.      zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

e.      oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

4.       Oświadczenia rodziców składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta, o potwierdzenie tych okoliczności (art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.) Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2407). Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2020r poz. 111 ze zm.).
 

§ 5

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W pierwszym etapie rekrutacji Komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.
Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Katowice oraz zostały złożone w wymaganym terminie.
Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.).
W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U.
z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
Dzień podania do publicznej wiadomości list o których mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U.
z 2019r. poz. 1148).
 
                                                                                                                                      § 6

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
a.      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -
od 16.03.2020r. od godziny 09:00 do 27.03.2020r. do godziny 15:00.

b.      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności potwierdzających dane zawarte we wniosku – od 23.03.2020r. od godziny 08:00 do 31.03.2020r. do godziny 15:00.

c.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 17.04.2020r. o godzinie 15:00.

d.      Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 20.04.2020 r. od godziny 09:00 do 27.04.2020r. do godziny 15:00.

e.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 04.05.2020r. o godzinie 09:00.

Terminy postępowania uzupełniającego:
a.      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -
od 06.07.2020r. od godziny 09:00 do 09.07.2020r. do godziny 15:00.

b.      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności potwierdzających dane zawarte we wniosku – od 08.07.2020r. od godziny 08:00 do 13.07.2020r. do godziny 10:00.

c.       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 27.07.2020r. o godzinie 13:00.

d.      Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 27.07.2020r. od godziny 13:00 do 30.07.2020r. do godziny 15:00.

e.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 03.08.2020r. o godzinie 9:00.

 

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola a rodzice dzieci niezakwalifikowanych mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 art. 158 ustawy prawo oświatowe. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U.
z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy prawo oświatowe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego (art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2019r poz. 1148 ze zm.).
 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 5 ust.4 oraz w § 6 ust. 1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
Pojęcie „miejsce zamieszkania” – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j.: Dz. U z 2019r poz. 1145) jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego
z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Regulamin dostępny jest w:

a)      Kancelarii dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46

oraz

b)      na stronie http://mp46katowice.pl/

 

 

 

Katowice, dnia 05.02.2020r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pieczątka i podpis Dyrektora

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »