Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6 / 2024

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

z dnia 15.02.2024 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46 W KATOWICACH

na rok szkolny 2024/2025

 

 

Podstawa prawna:

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023r., poz. 900 ze zm.);

▪  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022r. , poz. 2431)

▪  Zarządzenie nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

§ 1.

ZASADY PRZYJĘĆ

 

1.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci urodzone od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

3.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.    Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5.    Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 

§ 2.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

1.    Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

2.    Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją, w nowym roku szkolnym, z miejsca w przedszkolu.

3.    Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ) na pisemny wniosek rodzica (art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

4.    Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną, przez stronę logowania: https://katowice.e-nabor.pl a następnie dostarczenie podpisanego wydruku wniosku do przedszkola (art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Wydruk wniosku należy złożyć wyłącznie w przedszkolu wskazanym na I miejscu, w wyznaczonym terminie.

5.    Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu oraz data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci. 

6.    Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór elektroniczny do wszystkich oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Katowice jest jednolity, jasny i społecznie sprawiedliwy.

 

§ 3.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Dyrektor ustala skład komisji oraz wyznacza jej przewodniczącego (art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

2.    Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Zarządzenie nr 3707/2023 PM K-ce ).

3.    Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

4.    Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt (Zarządzenie nr 3707/2023 PMK-ce).

5.    W drugim etapie naboru zgodnie z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Organ prowadzący  Zarządzeniem nr 3707/2023 PMK-ce:

1)    dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy – 64 pkt.; 

2)    kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniem ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt.;  

3)    kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną  w tym samym przedszkolu– 16 pkt.;

4)    kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt;

5)    kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni  rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach – 4 pkt.;

6)    kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt.;

 

§ 4.

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

 

1.    Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 3 są odpowiednio:

a.    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b.    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

c.     prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d.    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

2.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

3.    Zgodnie z Zarządzeniem nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023 r. dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora przedszkola potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa w § 3, ust.5  niniejszego regulaminu są odpowiednio:

1)    dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2)    dla kryterium określonego w pkt. 2 -  oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki sczepień;

3)    dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu;

4)    dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

5)    dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie, że  co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni  rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach

6)    dla kryterium określonego w pkt. 6 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

4.    Oświadczenia rodziców składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

5.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta, o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni (art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ). Przewodniczący komisji sporządza informację o podjętych czynnościach.

6.    W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 5.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 

1.    Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną zarządzeniem wewnętrznym.

2.    W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

3.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz dwóch członków komisji.

4.    W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

1)    dyrektor przedszkola,

2)    nauczyciel, którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola.

5.    Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany nauczyciela wyznaczonego na przewodniczącego komisji.

6.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)      zapoznanie się z Platformą elektroniczną Zeto Lublin za pośrednictwem adresu  https://katowice.e-nabor.pl

2)      weryfikacja złożonych deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej i wprowadzenie danych do systemu poprzez Platformę elektroniczną;

3)      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

4)      sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

5)      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

6)      przewodniczący komisji sporządza informację o podjętych czynnościach o których mowa w § 4 ust. 5.

7.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

8.    Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

9.    Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

10. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 11, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 3-6, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§ 6.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.    W pierwszym etapie rekrutacji Komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.    Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie gminy Katowice oraz zostały złożone w wymaganym terminie.

3.    Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

5.    W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

6.    Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty (art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

7.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za ich spełnianie.

8.    Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podana do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

9.    Dzień podania do publicznej wiadomości list o których mowa w pkt. 8 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej (art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

§ 7.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Prezydenta Miasta Katowice w Zarządzeniu nr 3707/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r  określił następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice:

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 26 lutego 2024r. do 5 marca 2024r.  
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 marca 2024r. od godz. 11:00

do 26 marca 2024r. do godz. 13:00

 
od 17 kwietnia 2024r. od godz. 11:00

do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

d 13 marca 2024r. od godz. 11:00

do 27 marca 2024r. do godz. 17:00

od 17 kwietnia 2024r. od godz. 11:00

do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 17:00

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00 25 kwietnia 2024r. o godz. 13:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

od 5 kwietnia 2024r. od godz. 13:00

do 10 kwietnia 2024r. do godz. 15:00

od 25 kwietnia 2024r od godz. 13:00

do 29 kwietnia 2024r. do godz. 15:00

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:0 12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

 

 

§ 8.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

1.  W terminie do 5 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.


2.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.


3.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.


4.  Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznego przedszkola, Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


5.  Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe).


6.  Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 art. 158 ustawy prawo oświatowe,. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).


7.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).


8.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy prawo oświatowe, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego (art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w § 5 ust.4 oraz w § 6 ust. 1 pkt. 4 i ust.2 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.


2.  Pojęcie „miejsce zamieszkania” – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.


3.  Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).


4.  Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 

§ 10.

 

1.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


2.  Regulamin dostępny jest w kancelarii dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola: http://mp46katowice.pl/


 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                ………………………………………………   

                                                                                                                                                                                                       (pieczęć i podpis dyrektora)

Katowice, dnia  15.02.2024 r.                                                          

                                                                                                

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »