Roczny Plan Pracy

Plan pracy Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach na rok szkolny 2017/2018

 

Opracowany na podstawie:

 • Koncepcji rozwoju przedszkola
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok szkolny 2017/2018
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Spis treści

 1. Zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola na lata 2015-2020
 2. Dostosowanie działań przedszkola do realizacji zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.
 3.  Jesteśmy częścią przyrody”- poszerzanie wiedzy i zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej dziecka.
 4. Zadania wynikające z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17.

III. Zadania wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określonych przez Ministra Edukacji Narodowej

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola

Zatwierdzono do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 31.08. 2017 r.

 

 1. Zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola na lata 2015-2020

1. Dostosowanie działań przedszkola do realizacji zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej

CEL: Realizacja nowej podstawy programowej i planowania działań wychowawczych oraz dydaktycznych zgodnie z warunkami i sposobami realizacji.

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Termin

Uwagi

1.Przegląd programów wychowania przedszkolnego i autorskich rozwiązań nauczycieli pod kątem ich zgodności
z nową podstawa programową

Dyrektor

Sierpień/wrzesień

 

2.Analiza planów dydaktyczno-wychowawczych i zapisów w dzienniku pod kątem dostosowania do wymagań nowej podstawy programowej

Wszystkie nauczycielki

2 razy w roku

 

3.Analiza kompetencji nauczycieli
i potrzeb szkoleniowych

Dyrektor

Wrzesień

 

4.Szkolenie zewnętrzne – wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Dyrektor

Wrzesień

 

 

5.Analiza potrzeb przedszkola (zasoby, wyposażenie, itp.) pod kątem spełniania wymagań

Wszystkie nauczycielki

Grudzień 2017

Marzec 2018

 

6.Konferencja dla rodziców: Zmiany
w podstawie programowej i ich wpływ na proces wychowania i edukacji dziecka w przedszkolu

Nauczyciel psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Listopad 2017

 

7.Samokształcenie nauczycieli: zajęcia koleżeńskie, zespoły samokształceniowe

Nauczycielki grup

listopad, luty, kwiecień, czerwiec

 

8.Szkolenia zewnętrzne wspierające
w realizacji zadania

Wszystkie nauczycielki – zgodnie z planem doskonalenia

Wg potrzeb

 
 1. Jesteśmy częścią przyrody”- poszerzanie wiedzy i zainteresowań przyrodniczych

 oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej dziecka.

CEL: Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi; Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody; Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego; Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Termin

Uwagi

 1. Opracowanie Kodeksu Ekologa – nabywanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt

D. Maciuła ( dla wszystkich grup)

X 2017

 

2. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:

· Cykle zajęć nt. warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin

· Poznawanie charakterystycznych miejsc, zakątków przyrodniczych naszego miasta, regionu

· Cykl zajęć nt. konieczności ochrony przyrody , pomniki przyrody w okolicy, ścieżki ekologiczne

· Wystawa plonów jesiennych, wzbogacanie kącików przyrody

· Wykorzystywanie zabaw badawczych
w procesie wzbudzania aktywności poznawczej

Zapoznanie dzieci z bliższym i dalszym środowiskiem

Ogród i „Kącik przyrody”

· Podejmowanie przez dzieci samodzielnych działań w ogrodzie przedszkolnym i sali

- prowadzenie hodowli roślin
i obserwacji w „kąciku przyrody”, ogródku przedszkolnym, ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie doświadczeń, poznawanie roślin
 i zwierząt chronionych, dyżury dzieci „Zielony patrol”

- konkurs na „Najciekawszy kącik przyrody” – Cztery pory roku

· dosadzanie nowych krzewów
w ogrodzie przedszkolnym

· udział dzieci w spacerach, wycieczkach do parku, na łąkę, nad rzeczkę/plan wycieczek i spacerów w każdej grupie/

· wycieczka do Ogrodów Kapiasa
w Goczałkowicach - Zdroju

· rejestrowanie przyrody za pomocą aparatu fotograficznego, wystawa zdjęć

Las – działania na rzecz edukacji leśnej

· cykl zajęć „Edukacja leśna”

· nawiązanie współpracy
 z nadleśnictwem, spotkania
z leśnikiem w przedszkolu, w lesie

· wycieczki do lasu

 Propagowanie wśród dzieci i rodziców idei ochrony środowiska poprzez:

· organizowanie wystaw dla rodziców, prowadzenie biblioteki przyrodniczej, zbieranie wierszy, ilustracji, gazetki okolicznościowe, informacyjne wykorzystanie literatury związanej
z postępowaniem wobec przyrody

· Konkurs na najciekawszy zielnik opracowany przez dziecko
i domownika ( mama, tata, itp.)

 Działania na rzecz oszczędności wody

· Udział w akcji ‘Mamo, tato, wolę wodę”

· dyżury w łazienkach „Patrol w trosce o wodę”

· oszczędne gospodarowanie wodą podczas mycia rąk i zębów
w przedszkolu i w domu

· zabawy badawcze z wodą

· okresowe przeglądy zużycia wody
 i jej oszczędności

Działania na rzecz segregacji odpadów

· cykl zajęć „Dobre rady na odpady”

· segregacja odpadów w przedszkolu, stosowanie kolorowych pojemników, zbiórka makulatury, baterii /udział w akcji „Zbieramy zużyte baterie” z REBA/

· zajęcie otwarte – warsztaty plastyczne dla rodziców „Rady na odpady”

· konkurs międzyprzedszkolny plastyczny na ekologiczną „Siatkę – Wariatkę”

Działania na rzecz oszczędzania energii:

· cykl zajęć „Dwa pstryki techniki”

· dyżury w salach „Patrol w trosce o energię”

Nauczyciele, rodzice, personel przedszkola

Nauczyciele, rodzice, dzieci, personel przedszkola

Wszystkie nauczycielki

M. Kraj

B. Gawryś, personel przedszkola

Wszyscy nauczyciele

M. Wrana , grupa Jeżyki

Wszyscy chętni

Wszyscy nauczyciele

M. Kuczmik

Grupy: Jeżyki, Biedroneczki

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele, rodzice

M. Wrana

Koordynator B. Gawryś

Nauczyciele, dzieci, personel, rodzice

Nauczyciele, dzieci, personel, rodzice

Nauczyciele

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice

Julia Witkowska

D. Maciuła

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele, dzieci, personel, rodzice

Cały rok

Cały rok

Cały rok

X 2017, IV, VI 2018

Jesień/wiosna

Cały rok

V 2018

Cały rok

X 2017, V 2018

X 2017,

 IV, V 2018

Wg planu

Cały rok

Planowanie miesięczne

Wg planu

XI 2017

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wg planu pracy

Wg harmonogramu

Wg planu

Cały rok

II/III 2018

II 2018

Wg planu

Cały rok

 

3. Kalendarz dni związanych z ochroną środowiska:

· Sprzątanie świata,

· Światowy Dzień Zwierząt

· Międzynarodowy Dzień Ptaków

· Dzień Ziemi

· Dzień Ochrony Środowiska,

D. Maciuła

M. Kuczmik

B. Gawryś

M. Wrana

J. Witkowska

 

4. Udział w akcjach i konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim o tematyce ekologicznej:

Nauczyciele wg propozycji placówek oświatowych i kulturalnych

Cały rok

 

5. Udział w kolejnej edycji Rajdu ekologicznego „EKOLOGIA NA ZDROWO I SPORTOWO” organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach i Nadleśnictwo Katowice

Nauczycielki grupy Jeżyki

 3 X 2017

 

 6. Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska w naszym regionie – spotkania z ludźmi działającymi na rzecz ekologii, szukanie sponsorów do podejmowanych przez placówkę działań, ich udział w naszych akcjach, konkursach itp.

Koordynator

M. Kuczmik

Na bieżąco,

Cały rok

 

 

II. Zadania wynikające z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17

CEL: poprawa efektywności działań przedszkola w obszarach wynikających z realizowanego nadzoru pedagogicznego

Lp.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

terminy

uwagi

1.

Kontynuowanie działań związanych
z upowszechnianiem i promowaniem czytelnictwa wśród dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola. Tworzenie wspólnie z dziećmi tzw. Scrapbooking – księgę życia grupy. Rozszerzenie projektu wymiany książek – bookcrossing.

Wszystkie nauczycielki

 

Cały rok

 

2.

Zachęcanie rodziców do bardziej aktywnego udziału w życiu przedszkola, zgłaszanie i podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz edukacji dzieci.

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

W miarę potrzeb

 

3.

Korzystanie z nowych rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych
i organizacyjnych jako odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne, zaspokojenie potrzeb dziecka i rodziców.

Wszystkie nauczycielki

W miarę potrzeb

 

4.

Wyposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne, np., historyjki obrazkowe, gry rozwijające mowę
i umiejętność czytania, tablicę interaktywną w grupach dzieci starszych.

Dyrektor

W miarę możliwości finansowych

 

 

 

 

 

 

III. Zadania wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określonych przez Ministra Edukacji Narodowej 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Cel: systematyczna realizacja zadań związanych z rozwijaniem zamiłowania do czytania

Lp.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

terminy

uwagi

1.

Zapoznanie z dokumentem i dostosowanie dokumentacji wewnętrznej przedszkola do zmienionych przepisów prawa oświatowego, w tym podstawy programowej

Wszystkie nauczycielki

Dyrektor

IX 2017

 

2.

Opracowanie sposobów realizacji
i monitorowania realizacji nowej podstawy programowej

Wszystkie nauczycielki

IX/X 2017

 

3.

Inne działania zostały opisane w p. 1

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola

Cel: Intensyfikacja działań przedszkola w zakresie podejmowania działań kształtujących właściwe postawy poprzez prowadzony proces wychowawczy.

Lp.

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Terminy

uwagi

1.

Ewaluacja działań przedszkola w zakresie stosowanych metod i strategii wychowawczych w przedszkolu
i środowisku rodzinnym dziecka.

Zespół ds. ewaluacji

Dyrektor

X/ XI 2017

 

2.

Wypracowanie wspólnych założeń wychowawczych we współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.

Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar ( wynik ewaluacji)

Nauczyciele i przedstawiciele rodziców

XI/XII 2017

 

3.

Opracowanie sposobów dokumentowania podejmowanych działań.

Wszystkie nauczycielki

I 2018

 

4.

Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

· spotkania ze specjalistami (psycholog, logopeda)

· warsztaty „porozumienie bez przemocy”

· warsztaty „proste sposoby na trudne zachowania dziecka”

Dyrektor

Ilość spotkań i czas wg propozycji rodziców

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »