Wysokość opłat za przedszkole

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LVIII/1201/18  z  dnia 26 lipca  2018 r. o w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I - Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

  • opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;
  • opłatę za wyżywienie :

                   6,00 zł  dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,

                   4,50 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z śniadania i obiadu,

                   4,50 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z obiadu i podwieczorku;

 


II  - W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa     

       w pkt 1 a) - wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko

       oraz za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne.

 

III -  W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania

        przedszkolnego.

 

IV -  Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające            poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego, tj.:
                           1) od 6.00 do 8.00
                 oraz    2) od 14.00 d0 17.00

 

V -  Opłaty,  o której mowa w pkt I    są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca

      za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka . Opłaty,       o której mowa w pkt II są płatne miesięcznie z dołu.

        Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany   

        w umowie rachunek bankowy.

 

VI - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za       każdy dzień nieobecności  /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po                           nieobecnościach dziecka/.


 
VII - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata,         o której mowa w  pkt  1 a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin           pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

 

VIII - Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego  Przedszkola Nr 46

         w porozumieniu z organem prowadzącym [Zarządzenie Nr 08/2018 Dyrektora  Miejskiego       

         Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 26.07.2018r. w sprawie ustalenia zasad korzystania        

          ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające         

          Nr 08/2020  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 06.03.2020r.],

 

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »