Wysokość opłat za przedszkole

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. o w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I  Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

  • opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;
  • opłatę za wyżywienie :

      - 9,50 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,
      - 7,00 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z śniadania i obiadu,
      - 7,00 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z obiadu i podwieczorku.


II   W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa w pkt 1 a) - wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko oraz za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne.

 

III  W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 

IV Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego, tj.:
                           1) od 6.00 do 8.00
                 oraz 2) od 14.00 d0 17.00

 

V Opłaty,  o której mowa w pkt I    są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka . Opłaty, o której mowa w pkt II są płatne miesięcznie z dołu. Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany w umowie rachunek bankowy.

 

VI W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach dziecka.


 
VII W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata, o której mowa w  pkt  1
a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

 

VIII Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego  Przedszkola Nr 46 w porozumieniu z organem prowadzącym Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające Nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 03.07.2023 r.,

 

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »