Regulamin Rady Rodziców

Regulaminy Rady Rodziców

Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach


Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach działa na podstawie:

 • Art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.)
 • Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach,
 • Niniejszego Regulaminu

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców dzieci - wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 46.
2. Rada jest organem działającym społecznie, na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2


1. Kadencja Rady trwa 1 rok.
2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3


1. Zadania Rady Rodziców:

 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 •  Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci.
 • Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady rodziców.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w szczególności:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju przedszkola,
 • organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze dochodowym,
 • reprezentowanie interesów rodziców na zewnątrz,
 • wybieranie spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • składanie informacji ze swej działalności 2 x w roku szkolnym na zebraniu rodziców

3. Do kompetencji Rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
 • opiniowanie dziennej stawki żywieniowej
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola
 • wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub organizacje.
 • opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem przez Dyrektora przedszkola jego oceny 
 • może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela

4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin.


5. Fundusze, o których mowa w ust.4, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę rodziców.

 


II. Wybory do Rady


§ 4


1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5


Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym, zgodnie z ustaloną przez Radę Rodziców procedurą określającą szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 46, która stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 6


1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela/li do Rady Rodziców przedszkola.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela/li rady oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.
3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

§ 7


1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

§ 8


Odstąpienia od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców i dyrektora placówki
2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

III. Władze Rady

§ 9


Rada wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą:
1) przewodniczący Rady,
2) z-ca przewodniczącego
3) sekretarz
4) skarbnik

§ 10


Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż dwie osoby.

§ 11


Zadania członków Rady Rodziców:
1. Przewodniczący Rady:

1) Reprezentuje Radę na zewnątrz.
2) Kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców.
3) Opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
4) Współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
5) Zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców.
6) Kieruje działalnością finansową Rady Rodziców.
7) Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady:

1) Prowadzi dokumentację związaną z finansami Rady.
2) Czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego oraz celowym i prawidłowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

 

§ 12


1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1) Kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców.
2) Kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
3) Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
4) Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

IV. Posiedzenia Rady

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 14


1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 15


1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16


1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17


Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18


Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady


§ 19


1. Członkowie Rady mają prawo:

1) Dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 20


1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek Rodziców.
3. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
4. Rodzice mogą indywidualne zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
5. Rodzice wpłacają ustaloną składkę jednorazowo lub w dwóch ratach, na podany numer rachunku bankowego.
6. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
7. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mitingów, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.

§ 21


Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 22


1. Zgromadzone środki Rada deponuje na rachunku bankowym.
2. Zgromadzonymi środkami Rada dysponuje poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.


VIII. Postanowienia końcowe

§ 23


Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach


§ 24


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady Rodziców:

 

                                                                                  (-) Wiktoria Gardawska

 

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »