RODO

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1527

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Miejskie Przedszkole Nr 46    z siedzibą  w Katowicach 40-616, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 111;

NIP: 954 22 23 557;  REGON: 270554410;  tel. (32) - 202 96 60.

 

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym, realizacja zadań statutowych przedszkola.

 

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

 

Odbiorcy danych: instytucje wynikające z prawa oświatowego, organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

 

Źródło danych: rodzice/prawni opiekunowie dzieci. 

 

Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej dziecka i zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Tomaszem Ptak - możliwy jest pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl,  tel. (32) - 60 61 323

 

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2019-10-16 10:49:36
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 19:08:08

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »