OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Data: 2021-01-25


Nr dokumentu: 1546


Wysokość opłat za przedszkole

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice  Nr LWIII/1201/18 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice  - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I - Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

a) opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

b) opłatę za wyżywienie:
- 6,30 zł  dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,
- 4,80 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z dśniadania i obiadu,

II  - W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa w pkt 1 a) -  wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko.

III -  W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

IV -  Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.:
                     1) od 6.00 do 8.00
          oraz    2) od 14.00 d0 17.00

V -  Opłaty,  o których mowa  są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka  . Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany w umowie rachunek bankowy .

VI - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach dziecka/.
 
VII - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata, o której mowa w  pkt  1 a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

VIII - Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w porozumieniu z organem prowadzącym [Zarządzenie Nr 08/2018 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 26.07.2018r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające Nr 06/2021 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 19.03.2021r.],

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:41:50
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-09  12:44:23

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »