REGULAMIN ZFŚŚ cz.1

Data: 2024-02-25


Nr dokumentu: 3958

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 05/2024

Dyrektora  Miejskiego Przedszkola  nr 46  
w Katowicach  z  dnia 14 lutego 2024 r.

 

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46  

w KATOWICACH

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

§ 1.

 

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z ze zm.), zwana dalej „ustawą o ZFŚS”,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349),
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 854), zwana dalej „ustawą o związkach zawodowych” ,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zmianami), zwana dalej „Kartą Nauczyciela” ,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119), zwane dalej „RODO”,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1781),
 • Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego Pracodawca sporządza, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

§ 2.

Użyte w  niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach

 

Fundusz, ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach

 

Zakład pracy lub Szkoła – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 46
w Katowicach

Osoba uprawniona – należy przez to rozumieć osoby wymienione w § 11 niniejszego Regulaminu.

 

Pracodawca – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkolu nr 46 w Katowicach, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

Działalność socjalna – należy przez to rozumieć usługi opisane w § 13 i § 16 niniejszego Regulaminu świadczone przez Pracodawcę.

 

§ 3.

1.      Niniejszy Regulamin określa:

1)  zasady tworzenia Funduszu i gospodarowania jego środkami,

2)  zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu,

3)  zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach

2.      Działalność socjalna, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, obejmuje usługi opisane w § 13 i § 16, świadczone na rzecz:

1)     różnych form wypoczynku,

2)     działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

3)     udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej,

 

§ 4

1.      Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy Regulamin oraz opracowany na każdy rok w terminie do 30 marca każdego roku Plan rzeczowo-finansowy.

2.      Roczny plan rzeczowo-finansowy stanowi podstawę podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

3.      Plan rzeczowo-finansowy opracowuje i zatwierdza Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w tym organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy.  W przypadku braku organizacji związkowych zapis projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach sporządza, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

4.      Dopuszcza się możliwość zmiany planu rzeczowo-finansowego w trakcie roku kalendarzowego i przesunięcia środków Funduszu między rodzajami działalności socjalnej, w trybie określonym w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

5.      Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, wskazanymi w § 11 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej.

6.      Środki Funduszu przeznacza się na:

1)     świadczenia urlopowe przysługujące nauczycielom na podstawie art. 53  ust. 1a Karty Nauczyciela. Świadczenia urlopowe przysługują nauczycielom niezależnie od dofinansowania o którym mowa w § 13 niniejszego Regulaminu i są wypłacane nauczycielom do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 

§  5.

Środkami Funduszu gospodaruje – administruje Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w tym zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach.

 

§ 6.

1.      Regulamin, jego wszelkie zmiany oraz coroczny plan rzeczowo-finansowy i jego zmiany wymagają uzgodnienia z Komisją Socjalną, w tym organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy. Jeśli przedstawiciel danej organizacji związkowej, będący członkiem Komisji Socjalnej nie posiada upoważnienia organizacji związkowej do reprezentowania jej w sprawie uzgodnienia Regulaminu oraz corocznego planu rzeczowo-finansowego, Pracodawca uzgadnia regulamin
z innym przedstawicielem związku zawodowego, który takie pełnomocnictwo posiada.

2.      Komisja Socjalna jest powołana w celu usprawnienia procesu gospodarowania środkami Funduszu, w tym procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy ze związkami zawodowymi przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń
i pomocy z Funduszu. Zasady powołania Komisji socjalnej oraz jej zadania i uprawnienia zostały określone w § 8 niniejszego Regulaminu.

3.      Świadczenia z Funduszu, zwane dalej „świadczeniami”, przyznawane są na wniosek osób uprawnionych, nie mają charakteru roszczeniowego i przyznawane są uznaniowo zgodnie z niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem świadczeń urlopowych dla nauczycieli, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

4.      Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu Komisją Socjalną, w tym z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy. Przedstawiciele związków zawodowych posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania danego związku zawodowego w sprawie uzgadniania przyznawanych świadczeń z Funduszu, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

5.      Osoby uprawnione, które nie korzystają z Funduszu nie mają podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

 

§ 7.

1.      Pracodawca odpowiada za:

1)     ustalanie Regulaminu Funduszu i czuwanie nad jego aktualizowaniem,

2)     opracowanie wzorów wniosków związanych z działalnością Funduszu, stanowiących integralną część Regulaminu,

3)     przygotowanie Planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy,

4)     określanie zasad przyznawania i wysokości świadczeń w granicach wskazanych w Regulaminie,

5)     przyznawanie świadczeń z Funduszu zgodnie z wnioskami osób uprawnionych i Planem rzeczowo-finansowym,

6)     bieżącą analizę poniesionych wydatków,

7)     przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

8)     zachowanie tajemnicy.

2.      Sprawy administracyjno-finansowe związane z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu prowadzi Komisja Socjalna.

3.      Sprawy finansowo-księgowe związane z wypłatami środków z Funduszu prowadzone są w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, który prowadzi obsługę finansowo-księgową Pracodawcy.

4.      W sprawach dotyczących przyznawania świadczeń dla Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach na jego wniosek, rozstrzyga nauczyciel zastępujący dyrektora w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w uzgodnieniu
z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi. Pracodawca akceptuje te rozstrzygnięcie.

5.      Wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania czynności w zakresie ZFŚS zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zachowania tajemnicy.

6.      Pracodawca kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

 

§ 8.

1.      Tworzy się Komisję Socjalną w skład której wchodzą: osoba wskazana przez Pracodawcę oraz dwie osoby wskazane przez pracowników na zebraniu ogólnym w głosowaniu jawnym.

2.      Komisja Socjalna powoływana jest na okres 3 lat. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Socjalnej.

3.      W razie rezygnacji z funkcji lub zwolnienia z pracy członka Komisji Socjalnej przed upływem końca kadencji, Pracodawca uprawniony jest do powołania w jego miejsce nowej osoby zachowując zasady określone w ust. 1.

4.      Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu.

5.      Komisja Socjalna obraduje w wyznaczonym przez siebie dniu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Komisja Socjalna może obradować poza wyznaczonym terminem lub odwołać posiedzenie, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje Przewodniczący Komisji Socjalnej w porozumieniu z Pracodawcą.

6.      Obrady Komisji Socjalnej są protokołowane przez Sekretarza Komisji.

7.      Do zadań Komisji Socjalnej należy:

a.         opracowywanie projektu planu wykorzystania środków Funduszu na poszczególne cele,

b.         opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych, zgodnie z  planem rzeczowo-finansowym,

c.          przedkładanie zaopiniowanych przez siebie wniosków o udzielenie świadczeń socjalnych do uzgodnienia uprawnionym członkom organizacji związkowych działających u Pracodawcy,

d.         przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, uzgodnionych uprzednio z uprawnionymi członkami organizacji związkowych,

e.         bieżąca analiza poniesionych wydatków,

f.           wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków Funduszu,

g.         prowadzenia księgi protokołów oraz ewidencji przyznanych świadczeń indywidualnych dla każdego uprawnionego,

h.         określanie zasad przyznawania i wysokości świadczeń w granicach wskazanych w regulaminie,

i.           podania w protokole argumentacji w przypadku odmownego rozpatrzenia złożonego wniosku, a na żądanie osoby zainteresowanej podanie argumentacji do jej wiadomości pisemnie.

j.        zachowanie tajemnicy

k.       przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

8.      Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o ZFŚS oraz przepisy niniejszego Regulaminu.

9.      Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi.

10.  Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania tajemnicy.

11.  Komisja Socjalna kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.

12.   W przypadku sytuacji wyjątkowych utrudniających osobiste spotkanie się członków Komisji Socjalnej w celu wykonywania swoich zadań, (jak na przykład ogłoszenia w kraju stanu epidemicznego), dopuszcza się możliwość udziału Członków Komisji Socjalnej w posiedzeniu Komisji Socjalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem telekonferencji), jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Każde posiedzenie jest protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich członków komisji w terminie do  7 dni od dnia posiedzenia, w sposób przyjęty przez Komisję Socjalną.

 

II. ŹRÓDŁA FUNDUSZU

 

§ 9.

Źródłami Funduszu są:

1.      Coroczny odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS. tj. w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

2.      Coroczny odpis dla nauczycieli w wysokości ustalanej na podstawie art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela, tj. w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)  i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku.

3.      Coroczny odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, tj. w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku .

4.      Środki Funduszu zwiększa się o:

1)     środki o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS - odpis dla emerytów
i rencistów (niebędących nauczycielami), tj. w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1,

2)     środki o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o ZFŚS – odpis na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, tj. w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.

3)     odsetki od środków funduszu,

4)     darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

5)     wpływy z opłat pobieranych od osób korzystających z działalności socjalnej,

6)     wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

7)     inne środki określone ustawą o ZFŚS i w odrębnych przepisach.

5.      Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

 

§ 10.

1.      Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

2.      W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu co najmniej 75% należnych środków odpisu podstawowego, a w terminie do 30 września pozostałą część należnych środków (do 100%) wraz ze zwiększeniami.

3.      W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu i wpłaconych środków.

4.      Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na rok następny.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIDCZEŃ SOCJALNYCH

 

§ 11.

1.      Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:

1)     pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy bez względu rodzaj nawiązania stosunku pracy (np. na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania itp.), bez względu na wymiar czasu pracy od momentu zatrudnienia, w tym na przykład pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, urlopach związanych z rodzicielstwem jak np. urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski, ojcowski, nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, nauczyciele przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia,

2)     emeryci i renciści oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne– byli pracownicy zakładu pracy, dla których zakład pracy był ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz emeryci, renciści i nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze zlikwidowanych placówek, wskazani przez organ prowadzący szkołę.

3)     członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i 2.

2.      Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:

1)     pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka (prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą wskazaną w ust. 1 pkt. 1 i 2) w wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych lub na studiach (i nie wstąpiły w związek małżeński) – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,

2)     osoby wymienione w pkt 1 posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) - bez względu na wiek,

3)     współmałżonka,

3.      Inne osoby uprawnione

1)     konkubenta/partnera  pod warunkiem wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego i  posiadania wspólnego dziecka z osobą uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

2)     osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, dla których zakład pracy był ostatnim miejscem zatrudnienia, które nie podjęły pracy u innego pracodawcy,

3)     członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne– byłych pracowników zakładu, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym –
w okresie pobierania renty rodzinnej  do roku po zgonie.

4)     Pracownicy, którzy złożyli kompletny wniosek o wypłatę świadczenia z Funduszu w czasie, kiedy byli pracownikami, ale przed rozpatrzeniem wniosku ich stosunek pracy został zakończony.

 

§ 12.

1.      Osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz oświadczenie, że zakład pracy był ich ostatnim zakładem pracy.

2.      Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 11 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:

1)     w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na utrzymaniu pracownika, emeryta, rencisty lub osoby pobierającej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i z nim zamieszkuje lub zamieszkuje w internacie, akademiku itp. w innym mieście, w którym mieści się jego szkoła/uczelnia.

2)     w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

3.      Ubiegając się o świadczenia na/przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. 1 należy przedłożyć oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego z osobą uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz na wezwanie Pracodawcy przedstawić do wglądu skrócony akt urodzenia wspólnego dziecka.

4.      Osoby, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. 2 ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz oświadczenie, że zakład pracy był ich ostatnim zakładem pracy i nie podjęły zatrudnienia u innego pracodawcy.

5.      Osoby, o których mowa w § 11 ust. 3, pkt 3 ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu renty rodzinnej oraz aktualny dokument wpłaty renty lub do wglądu akt zgonu.

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

§ 13.

Środki Funduszu przeznaczone są na następującą działalność socjalną:

1.Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia organizowanego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk,


2.Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą.


3.Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy - w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp.).


4.Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na taką działalność.

5.Udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej w formie:
1)  zapomóg finansowych, przeznaczonych dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej,

2)  paczek dla dzieci w wieku od ukończenia  1 roku życia do 13 roku życia, przy czym dziecko  zachowuje prawo do uzyskania pomocy rzeczowej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończy 13 lat.

6.Niezależnie od pomocy finansowej,  o której mowa w ust. 5, osoba uprawniona może ubiegać się o szczególną zapomogę pieniężną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby osoby uprawnionej lub np. śmierci członka rodziny.


7.Za indywidualne zdarzenie losowe uznaje się: nagły wypadek, powstałą stratę
w wyniku udokumentowanej kradzieży z włamaniem do mieszkania/domu, pożaru, powodzi lub zalania mieszkania (domu) oraz kataklizmów i innych osobistych wypadków losowych.
 

 

V. ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SOCJLNEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

§ 14.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Świadczenia z Funduszu w pierwszej kolejności powinny być zapewnione rodzinom (osobom):

1)     znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Przez najtrudniejszą sytuację rozumie się uzyskiwanie dochodów wraz z przysporzeniami w wysokości do 1500 zł na osobę w rodzinie – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego osiąganie dochodu wraz z przysporzeniami w wysokości do 3000 zł na osobę,

2)     samotnie wychowującym dzieci,

3)     gdzie, co najmniej jeden uprawniony członek rodziny posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

§ 15.

Pomoc z Funduszu udzielana jest osobom uprawnionym do korzystania ze środków Funduszu na ich wniosek, (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) i przyznawana jest według tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz następujących zasad:

1.      Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w § 13 ust. 1:

1)     przyznaje się nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym na każde dziecko korzystające z wypoczynku,

2)     do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć fakturę lub inny dokument potwierdzający rodzaj wypoczynku i zaświadczenie, że wypoczynek organizowany był przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

3)     w przypadku, gdy oboje rodzice wnioskują o dofinansowanie wypoczynku dla tego samego dziecka w tym samym roku kalendarzowym, pozytywnie może zostać rozpatrzony tylko jeden wniosek, ponieważ dofinansowanie dotyczy dziecka,
a zgodnie z punktem 1, dofinansowanie może zostać przyznane raz w roku na dziecko.

2.      Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 2, tj. „wczasy pod gruszą”:

1)     przyznaje się nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym na każdego uprawnionego, w tym dzieci, jeśli dane dziecko nie korzysta w danym roku z dofinansowania do wypoczynku o którym mowa w § 13 ust. 1,

2)     do wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana faktura ani żaden dokument potwierdzający fakt wypoczynku.

3.      Dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 13 ust. 3  organizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy w formie turystyki grupowej, (w tym koszty noclegu, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych), uprawniony może otrzymać nie częściej niż  1 raz w roku kalendarzowym. Dzieci osób uprawnionych mogą korzystać z tej formy dofinansowania, jeśli w danym roku kalendarzowym nie korzystają z dofinansowania wypoczynku o którym w § 13 ust. 1.

4.      Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo- rekreacyjnej o której mowa w §13 ust. 4, w formie dofinansowania do biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, kabaret, mecze piłkarskie, spływ kajakiem itp. – bilety zakupione indywidualnie przez uprawnionego lub przez pracodawcę, uprawniony może otrzymać nie częściej niż  1 raz w roku łącznie na wybrane rodzaje wyżej wymienionej działalności.

5.      Pomoc finansowa, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 1, jest przyznawana osobie uprawnionej w związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) nie częściej niż jeden raz w roku, na rodzinę/gospodarstwo domowe, a w sytuacjach wyjątkowych 2 razy w roku.

6.      Pomoc rzeczowa, w formie paczek dla dzieci, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 2, jest przyznawana nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym na dziecko. W przypadku, gdy oboje rodzice wnioskują o paczkę dla tego samego dziecka, tylko jeden wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, ponieważ dziecko nie może otrzymać więcej niż jedną paczkę w roku kalendarzowym.

7.      Pomoc w formie szczególnej zapomogi pieniężnej, o której mowa w § 13 ust. 6 i 7,  przyznana może być nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na jeden rodzaj zdarzenia. Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację, tj.:

1)     w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, o których mowa w § 13 ust. 7, do wniosku o jej przyznanie należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana, (na przykład protokoły, faktury, zaświadczenia np. odpowiedniego organu administracji rządowej lub samorządowej, kopia protokołu od ubezpieczyciela, zaświadczenie z Policji, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub inne dokumenty jasno potwierdzające fakt zdarzenia losowego),

2)     w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie, bez nazwy choroby,

3)     w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny, oświadczenie wnioskodawcy oraz do wglądu akt zgonu.

 

VI. POŻYCZKI MIESZKANIOWE

 

§ 16.

1.   Fundusz remontowo - mieszkaniowy scentralizowany jest w Centrum Usług Wspólnych  w Katowicach.

2.   Szczegółowe zasady udzielania pożyczek określa odrębny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych scentralizowanego w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

 

VII. ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 17.

1.    Administratorem danych osobowych w związku z gospodarowaniem środkami Funduszu jest  Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach,  40-616 Katowice ul. Gen. Z. W. Jankego 111, NIP 954222355 REGON 270554410, tel. 32 202-96-60 zwany dalej Administratorem

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można kontaktować się poprzez  iod.tptak@cuw.katowice.pl, tel. 32 606-13-23  

3.    Udostępnienie Pracodawcy danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi
i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.  

4.    Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane do celów związanych udzieleniem wsparcia/przyznaniem świadczenia z Funduszu, rozpatrzeniem wniosku, udokumentowaniem przyznania lub odmowy przyznania świadczenia ze środków Funduszu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO, a także
w przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń dane osobowe przetwarzane będą również w celu obrony przed roszczeniami, dochodzenia tych roszczeń, jak również w celu wykazania zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5.    Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

6.    Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują pisemne upoważnienie od Pracodawcy/Administratora do przetwarzania pozyskanych danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia.

7.    Osoby, o których mowa w ust. 6 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.

8.    Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez Pracodawcę/Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.

9.    Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa w przypadku kontroli.

10.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

11.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń oraz przez okres ustalonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt kategorii archiwizacyjnej.

13.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich są pozyskiwane. Odmowa udostępnienia danych osobowych Pracodawcy/Administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia z Funduszu, ponieważ podanie danych jest konieczne do przyznania świadczenia z Funduszu w związku z art. 8 ust 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1 c i ust. 1d ustawy o ZFŚS, w związku z niniejszym Regulaminem sporządzonym na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:50:25
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-25 19:04:45

REGULAMIN ZFŚS cz. 2

Data: 2024-02-25


Nr dokumentu: 3957

 

VIII.  ZASADY BADANIA SYTUACJI SOCJALNEJ

 

§ 18.

1.      Osoby zamierzające ubiegać się w danym roku kalendarzowym o świadczenia ze środków Funduszu, składają do Pracodawcy w terminie do 05 maja  danego roku, z zastrzeżeniem § 18, ust. 2 i 3, Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej
 i materialnej, (zwane dalej „Oświadczeniem”), którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Powyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia Planu rzeczowo-finansowego.

2.      Pracownik, który nie zamierzał korzystać z Funduszu i nie złożył Oświadczenia w terminie określonym w § 18, ust. 1, a jego sytuacja socjalna zmieniła się w trakcie roku kalendarzowego i potrzebuje wsparcia z Funduszu, składa Oświadczenie wraz
z pierwszym wnioskiem.

3.      Pracownicy zatrudnieni po 05 maja składają Oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem.

4.      Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest wymagane do celu ustalenia sytuacji socjalnej uprawnionego, w celu ustalenia wysokości świadczeń. Niezłożenie Oświadczenia oraz niedostarczenie go na wezwanie pracodawcy, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

5.      Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest dokumentem. Prawdziwość danych zawartych w Oświadczeniu, potwierdzona jest własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie.

6.      Pracodawca ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych
w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. W tym celu Pracodawca oraz Komisja Socjalna może żądać od uprawnionego lub uprawnionych członków jego gospodarstwa domowego dodatkowych informacji w formie oświadczenia, a także przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji, jak np. zaświadczenie o dochodach i/lub przysporzeniach, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub innych instytucji o pobieranych świadczeniach i dopłatach, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub na studia, decyzji powiatowego urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku, świadczenia przedemerytalnego,  kopii PIT-u składanego do urzędu skarbowego oraz innych dokumentów potwierdzających dane w Oświadczeniu.

7.      Nieprzedłożenie dokumentów na żądanie pracodawcy w terminie określonym w żądaniu skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku.

8.      Do 05 maja danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone Oświadczenie z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nowe oświadczenie.

9.      O zmianie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, podanej w Oświadczeniu, a mającej istotny wpływ na wysokość pozyskiwanych środków z Funduszu (np. istotna zmiana, która kwalifikuje wnioskodawcę do innego progu/grupy dochodowej), osoba uprawniona informuje Pracodawcę we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu.

10.  Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się wszelkie dochody netto podlegające i niepodlegające opodatkowaniu oraz przychody i przysporzenia wszystkich członków gospodarstwa domowego (również dzieci),
w szczególności:

 • wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
 • dochody osiągnięte za granicą,
 • emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze itp.),
 • dieta sołtysa, dieta radnego i kwoty innych diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • stypendia, staż,
 • zasiłki przysługujące bezrobotnym,
 • dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM),
 • dochody z kryptowalut,
 • dochody z dywidendy,
 • dochód niani (opiekunki do dziecka),
 • dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych,
 • dochody z dopłat dla rolników,
 • dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać dochód wynikający z ewidencji księgowej lub deklaracji PIT, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie ryczałtu lub karty podatkowej) przyjmuje się dochód określony szacunkowo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
 • dochody z najmu, dzierżawy,
 • dochody z innych źródeł,
 • otrzymywane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawcze (800+) i inne świadczenia o podobnym charakterze, np. RKO,
 • świadczenia rodzinne,
 • zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia lub świadczenia jednorazowe o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną,
 • inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej.

11.  Pod pojęciem dochód netto, o którym mowa w ust. 10, należy rozumieć przychód
pomniejszony o:

a)   koszty uzyskania przychodu,

b)   należny podatek dochodowy od osób fizycznych, (wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, z uwzględnieniem odpowiednio zwrotu/dopłaty podatku),

c)   składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, (niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu),

d)   składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

12.  Dochody i przysporzenia, o których mowa w ust. 10, podlegają pomniejszeniu o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

13.  Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów
i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak np.: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich, dobrowolnego ubezpieczenia na życie, wkładów na KZP, rat pożyczki na KZP, rat pożyczki z ZFŚS, wpłat na PPK itp.

14.  Na Oświadczeniu należy wykazać dochody i przysporzenia, o których mowa w ust. 10 - 12, za rok poprzedzający rok złożenia Oświadczenia.

15.  Wykazane w Oświadczeniu roczne dochody i przysporzenia różnego rodzaju, określone jak w ust. 10 i 11 oraz pomniejszone o świadczenia o których mowa w ust. 12, należy podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym a następnie podzielić przez dwanaście – zgodnie ze wzorem Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Tak ustalona wartość jest podstawą do ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu. 

16.  Osoby które rozpoczynają pracę i nie osiągnęły dochodów w roku poprzedzającym złożenie Oświadczenia lub wstąpiły w związek małżeński/rozwiodły się w roku złożenia Oświadczenia lub w razie zmniejszenia się/powiększenia liczby osób w gospodarstwie domowym podają średni miesięczny dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie Oświadczenia w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym obliczony zgodnie z ust. 10 - 13.

17.  Przez gospodarstwo domowe rozumie się  uprawnionego oraz wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Dotyczy to również małżonków pracujących za granicą lub w delegacji oraz dzieci, które zamieszkują w innej miejscowości ze względu na szkołę (np. w internacie) lub uczelnię, jednocześnie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

18.  Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową składają w miarę możliwości jedno Oświadczenie, aby wykazać sytuację socjalną wspólnego gospodarstwa domowego na jednym dokumencie.

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19.

1.      Osoba korzystająca ze świadczeń ze środków Funduszu, która złożyła Oświadczenie niezgodne z prawdą, i/lub podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Pracodawcę w błąd albo wykorzystała przyznane środki z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty/świadczenia z Funduszu, a w przypadku zakupu świadczenia przez Pracodawcę (np. wycieczki), zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia.

2.      W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia niezgodnie z ustawą o ZFŚS
oraz niniejszym Regulaminem lub brakiem środków finansowych na wnioskowany cel, Pracodawca podejmuje decyzję odmowną w sprawie przyznania przedmiotowego świadczenia. W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest możliwość przeniesienia środków z rezerwy lub środków zaplanowanych pierwotnie na inny cel, na który nie zostały wykorzystane i zachodzi małe prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w całości, Pracodawca może w porozumieniu z Komisją Socjalną, w tym związkami zawodowymi, dokonać przeniesienia środków w Planie rzeczowo-finansowym na wnioskowany przez uprawnionego cel i przyznać świadczenie.

3.      Odmowna decyzja Pracodawcy wymaga uzasadnienia wpisanego do protokołu. Pisemne uzasadnienie odmownie załatwionego wniosku przekazywane jest wnioskodawcy na jego żądanie.

4.      Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Pracodawcy w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy. Odwołujący się podaje w uzasadnieniu okoliczności, których Pracodawca nie uwzględnił przy rozpatrywaniu wniosku.

5.      Ponowna odmowna decyzja Pracodawcy jest ostateczna.

6.      Prawo interpretacji postanowień Regulaminu oraz rocznego Planu rzeczowo-finansowego ma Pracodawca, który podejmuje decyzję po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Socjalnej, w tym zakładowych organizacji związkowych.

7.      Ostateczną decyzję we wszystkich sprawach dotyczących Funduszu podejmuje Pracodawca.

8.      Świadczenia z Funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie określonym właściwą ustawą.

 

§ 20.

1.      Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od złożenia wniosku, a wnioski o pomoc losową i pomoc w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, w terminie do 14 dni  od dnia złożenia wniosku.

2.      Wnioski, Oświadczenia i inne dokumenty można składać:

1)     osobiście u Pracodawcy,

2)     w Kancelarii Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach  w zamkniętej kopercie z wyraźnym opisem „Sprawa dotyczy ZFŚS”

3)     za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w dwóch kopertach, z czego druga jest zamknięta i opisana „Sprawa dotyczy ZFŚS ,

4)     za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli będzie możliwe ustalenie tożsamości osoby, która wniosek wysłała (kwalifikowany podpis elektroniczny),

5)     pracownik wykonujący pracę zdalną może składać wnioski i oświadczenia do celów ZFŚS w postaci papierowej lub elektronicznej w sposób przyjęty w regulaminie pracy zdalnej lub porozumieniu zawartym zgodnie z przepisami Rozdziału IIc Kodeksu Pracy.

3.      Wnioski składane w formie elektronicznej, przesyłane są na specjalny adres mailowy, tj.: mp46@interia.eu , do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

 

§ 21.

Pracodawca nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym dokonuje przeglądu danych osobowych związanych z ZFŚS w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w art. 8 ust. 1a i 1c ustawy o ZFŚS.
Z przeprowadzonej czynności przeglądu danych oraz usunięcia danych sporządza się stosowne protokoły.

 

§ 22.

Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

 

§ 24.

Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy.

 

§ 25.

Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od podania do wiadomości osób uprawnionych do korzystania poprzez  wydanie zarządzenia oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych.  

 

§ 26.

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

1.      Załącznik nr 1 – Plan rzeczowo-finansowy

2.      Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej rodziny

3.      Załącznik nr 3 – wzór wniosku o świadczenie z Funduszu

4.      Załącznik nr 4 – tabele wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodniono w dniu: 14.02.2024 r.                                                                            

                                                                                                                                           ……………………….………………

                                                                                                                                  (pieczęć i podpis  Pracodawcy)

 

 

 ……………………………………………………………………………..

(podpis i pieczęć zakładowej(międzyzakładowej)

organizacji związkowej) lub pracownika reprezentującego interesy załogi

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS

 

 

OŚWIADCZENIE

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za …………… rok

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe  składa się z następujących osób:

 

Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………………………………….

Pozostali członkowie (wpisać liczbę): ……… osób, w tym …… dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia uczących się.

 

 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto
(wraz z przysporzeniami) przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskanego we wskazanym okresie, wynosiła (Objaśnienie na str. 2)*

 

  do 1200 zł

 powyżej 1200 zł do 2000 zł

 powyżej 2000 zł do 3500 zł                          

 powyżej 3500 zł do 5500 zł                                

powyżej 5500 zł

 

Uwagi, dodatkowe informacje.…………………………………………………………........................................

 

*Objaśnienie:

Należy uwzględnić wszystkie dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego (również dzieci) opodatkowane i nieopodatkowane oraz wszelkie świadczenia, (takiej jak np. świadczenia 800+, RKO, rodzinne), o których mowa w § 18 ust. 10 Regulaminu z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie Oświadczenia, podzielone przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i podzielone przez dwanaście.

Należy uwzględnić w szczególności:

 • wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. umowa zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
 • dochody osiągnięte za granicą,
 • emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze itp.),
 • dieta sołtysa, dieta radnego i kwoty innych diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • stypendia, staż,
 • zasiłki przysługujące bezrobotnym,
 • dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM),
 • dochody z kryptowalut,
 • dochód niani (opiekunki do dziecka),
 • dochody z tytułu korepetycji,
 • dochody z tytułu dywidendy,
 • dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych,
 • dochody z dopłat dla rolników,
 • dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać dochód wynikający z ewidencji księgowej lub deklaracji PIT, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie ryczałtu lub karty podatkowej) przyjmuje się dochód określony szacunkowo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
 • dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł,
 • otrzymywane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawcze z programu 800+, RKO itp. świadczenia na dzieci,
 • świadczenia rodzinne itp. świadczenia na dzieci,
 • zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub świadczenia jednorazowe o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną (w szczególności na zmianę progu dochodowego),
 • inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej.

Dochody i świadczenia podlegają pomniejszeniu o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zapłacony podatek i powiększone o zwrot podatku z urzędu skarbowego za dany rok, za który składane jest Oświadczenie.

 

Od dochodu nie odejmujemy kwot m.in. rat pożyczek, kredytów, składek członkowskich, wszelakich dobrowolnych ubezpieczeń, wkładów na KZP, pożyczki z ZFŚS, wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe itp.

 

W przypadku braku dochodu w roku poprzedzającym złożenie niniejszego oświadczenia lub zawarcia związku małżeńskiego/rozwodu, zmniejszenia/powiększenia się liczby członków rodziny/gospodarstwa domowego w roku, w którym składane jest niniejsze oświadczenie, należy podać miesięczny dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia niniejszego oświadczenia
w przeliczeniu na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym.

 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).

Zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

                            

 

 

 

…………………………………………………….                                                          ……………………………………………………………….                               

(miejscowość, data)                                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

1.      Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach , 40-616 Katowice ul. Gen. Z. W. Jankego 111, NIP 9542223557  REGON 270554410, tel. 32 202-96-60

2.      Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych  iod.tptak@cuw.katowice.pl, tel. 32 606-13-23

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO  w celu realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nazwa pracodawcy) w ….

4.      Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku
z obowiązkami prawnymi.

5.      Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i w regulaminie ZFŚS)

7.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższa klauzulą informacyjną związaną
z przetwarzaniem danych osobowych i rozumiem jej treść.

 

 

 

 

…………………………………………………….                                                          ……………………………………………………………….                               

(miejscowość, data)                                                                              (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

WNIOSEK

o udzielenie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie dla mnie /i mojej rodziny* z ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach świadczenia w formie:

¨  dofinansowania wypoczynku zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą  *

¨  dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia organizowanego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk *

¨  dofinansowania wypoczynku zorganizowanego w dni wolne od pracy przez zakład pracy - w formie turystyki grupowej *

¨  dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na taką działalność *

¨  zapomogi finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej*

¨  paczek dla dzieci w wieku do ukończenia 13. roku życia *

¨  szczególnej zapomogi pieniężnej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych *

 

Oświadczam, że łączny dochód wraz z dodatkowymi przysporzeniami wykazany
w złożonym w bieżącym roku Oświadczeniu o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej
za ………………...  rok  nie uległ istotnej zmianie / uległ następującej zmianie**
(istotna zmiana to taka, która kwalifikuje wnioskodawcę do innego progu dochodowego).

Uzasadnienie zmiany sytuacji: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Po uwzględnieniu powyższego łączny dochód wraz z przysporzeniami wynosi za miesiąc poprzedzający złożenie niniejszego wniosku  kwotę ……………………………. zł
(słownie: …………………………………………………….…………zł) na osobę w gospodarstwie domowym.

 

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki (dotyczy zapomogi losowej i innych świadczeń wymagających udokumentowania):

...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

 

Wypełniają byli pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach pobierający emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne

 

Oświadczam, że po rozwiązaniu stosunku pracy z Miejskim Przedszkolem nr 46
w Katowicach i przejściu na: emeryturę/ rentę/ świadczenie przedemerytalne**


- nie podjęłam(em) zatrudnienia u innego pracodawcy **

- podjęłam(em) w dniu ……………………… zatrudnienie u innego pracodawcy **,

 

a  Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach jest /nie jest ** moim ostatnim zakładem pracy przed uzyskaniem prawa do pobieranej obecnie emerytury/ renty/ świadczenia przedemerytalnego **

 

 

 

                                                                                                   ……………………………………………..

                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

 

W przypadku przyznania świadczenia socjalnego proszę o przekazanie kwoty na rachunek bankowy numer ………………………………………………………………………………………**

 

Proszę o wypłatę świadczenia socjalnego do rąk własnych w kasie CUW w Katowicach **

              

 

 

                                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

Objaśnienia do wniosku:

 

* odpowiednie zaznaczyć stawiając znak  x  w kratce

** niepotrzebne skreślić

 

Wypełnia Pracodawca:

 

Zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w dniu ………………………. oraz niniejszym wnioskiem, Wnioskodawca znajduje się w progu dochodowym  numer …………………

 

OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ

 

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ........................ opiniuje  pozytywnie/negatywnie**  wniosek Pana(i) ...............................................................................................................................................
i wnosi / nie wnosi **  o dofinansowanie    w kwocie .................................................... słownie  …………...................................................................................................................................................................

Pracodawca posiada / nie posiada** środków finansowych na wnioskowany cel.

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 (data i podpis Komisji Socjalnej)

 
DECYZJA PRACODAWCY

 

Przyznaję Pani/Panu …………………………………………………………………………………………………     na wnioskowany cel kwotę w wysokości .............................................................................zł brutto.

słownie: ....................................................................................................................................................................

Odmawiam Pani/Panu ………………………………………………………………………………………………… przyznania świadczenia z powodu ……………………………………………….............................................

zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

 

                                                                                                                            ………….………………………………            

                                                                                                                                         (data i podpis Pracodawcy)

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

 Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:50:25
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-25 17:56:50

REGULAMIN ZFŚŚ

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1544


 

 
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH


W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH
 

 

 
I. ZASADY OGÓLNE
          

§ 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

 • Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
 • Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U.  z 2019r., poz. 1352 ze zm.),
 • Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku dochodowym od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 07 lutego 1983r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1983r. nr 8, poz. 43  ze zm.);

                 

 

§ 2
Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem" Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach ul. Gen. Z. w. Jankego 111.
Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności  socjalnej oraz zasady i warunki korzystania  ze świadczeń finansowanych z Funduszu .

§ 3
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor Miejskiego   Przedszkola  Nr 46.
Plan wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych w ramach posiadanych środków pieniężnych na dany rok opracowuje Komisja Socjalna, zatwierdza Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Decyzję o przyznaniu pracownikowi świadczeń i ich wysokości podejmuje Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 na wniosek komisji socjalnej, która kwalifikuje uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych..
Tryb powołania i działania komisji socjalnej reguluje § 9 niniejszego Regulaminu.

II. TWORZENIE FUNDUSZU

  § 4
Fundusz tworzy siędla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami - z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,dla pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów - byłych  pracowników nie będących nauczycielami - z odpisu ustalonego na podstawie Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 5
1.      Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

wpływy z funduszu opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
darowizny oraz  zapisy osób fizycznych i prawnych, wpływy z oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe,
wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej przedszkola, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali  mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów  mieszkaniowych, odsetki od środków funduszu, inne środki określone w przepisach.
2.    Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzone są na rachunku bankowym.

3.    Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

§ 6

Środki funduszu na poszczególne  formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich równowartości.

 

 

III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU                                        
§ 7

Zgodnie z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela  w danym roku szkolnym.
Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu.
Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie przez osobę uprawnioną ze środków Funduszu nie stanowi podstawy do występowania przez nią z jakimikolwiek żądaniami lub roszczeniami z tego tytułu.
Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.
 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan finansowy Funduszu, na podstawie sprawozdania za rok poprzedni.
Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte  w regulaminie cele,  a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
W przypadku likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach organ prowadzący placówkę wskaże inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej placówki. Osoby te korzystają  z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązujących w danej placówce.

 

§ 8
1.    Środkami Funduszu administruje Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń  i dopłat, w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, wniosek i opinię wyraża Komisja.

2.    Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.    Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 46 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.

4.    Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

dane personalne wnioskodawcy,
wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,
wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

 
5.      Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia  przez dyrektora decyzji
o nieprzyznaniu świadczenia.

6.      Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając  o niej wnioskodawcę.

 

IV.  ZASADY POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA KOMISJI SOCJALNEJ

 

§ 9

Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi
Komisja Socjalna w składzie:
pełnomocnik dyrektora
przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
przedstawiciel administracji i obsługi,
Komisja Socjalna zwana dalej Komisją wybierana jest na zebraniu ogólnym wszystkich pracowników: nauczycieli,  administracji i obsługi (spośród osób wybranych  przez ogół w głosowaniu jawnym).
Komisja może wyłonić ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Kadencja Komisji trwa 5 lat.
Do zadań Komisji należy:
sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz wyrażanie w tym zakresie opinii,
sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.
1.   Komisja ma prawo do:

wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody,
wnioskowania o przyznanie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie,
wnioskowanie o pozbawienie pracownika, który sfałszował swoje dokumenty, prawa do korzystania ze świadczeń Funduszu.
2.   Komisja wyraża opinie po przeprowadzeniu głosowania. Każda opinia będzie
sporządzona na piśmie (w protokole) wraz z pisemnym uzasadnieniem.

3.   Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.

4.   Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski
w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub Dyrektorowi przedszkola.

Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał i dodatkowo, na wniosek Dyrektora.

V.  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 10
1.   Ze świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania niezależnie od wymiaru czasu pracy,
pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia,
emeryci i renciści - byli pracownicy przedszkola, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.
członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-2, członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach - jeżeli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia,
2.   Członkami  rodzin  uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są: współmałżonkowie,
dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej od 1 roku – do 18 lat, a jeżeli się kształcą i nie mają własnego utrzymania – do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w przedszkolu - emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego, korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS.
 

VI. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

 

§ 11

1.   Środki Funduszu przeznacza się na:

1)    wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli emerytów – ustalonego proporcjonalnie do wymiary czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym, w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach  o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników, emerytów i rencistów,
w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych bez względu na wymiar zatrudnienia: wczasów, leczenia sanatoryjnego, zakupionych indywidualnie przez pracownika, wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, we własnym zakresie potwierdzonego jego oświadczeniem(tzw."Wczasy pod gruszą").

Dofinansowanie przysługuje bez względu na wymiar zatrudnienia. W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze dofinansowanie nie przysługuje.
2)    Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku
 od  1 roku do 18 roku życia, a jeżeli się kształcą i nie mają własnego utrzymania
 od 1 – 25 roku życia.

3)    „Zielona Szkoła" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego,
z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III: dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka - procentowo według załącznika nr 1.

4)    dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe i sportowo - rekreacyjne.

5)    pomoc finansową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej,

6)    pomoc rzeczową dla pracowników.

7)    pomoc rzeczową dla dzieci (od 1 roku życia – 13 roku życia, przy czym dziecko zachowuje prawo do uzyskania pomocy rzeczowej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończy 13 lat).

2.   Świadczenia określone w punktach: 1,2,3,4,7,8, mogą być przyznawane raz w roku

3.   Pracownik, którego dziecko uczęszcza w danym roku kalendarzowym do klasy III
i korzysta z wyjazdu na „Zieloną szkołę" ma prawo do dofinansowania z tytułu wyjazdu na „zielona szkołę" oraz z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci.

4.   Jeżeli pod koniec roku budżetowego w ZFŚS pozostaną nie wykorzystane środki, można dla pracowników, emerytów i rencistów przyznać dopłatę do dofinansowania wypoczynku letniego.

 
VII. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 

§ 12

  Wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej osoby uprawnionej.
Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód brutto przypadający na osobę
w rodzinie z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym mowa w ust. 2, uważa się łącznie dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  uprawnionego, z uwzględnieniem:
dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa, zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową, zasiłku dla bezrobotnych, dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych ( w tym alimenty)emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego.
Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się: osób zdolnych do pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

 
4.     Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest  złożyć,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia 20 marca danego roku, oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny (załącznik nr 2). Nie złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z  korzystania ze  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

5.     Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we   wniosku o świadczenie z Funduszu, w szczególności w razie wątpliwości dotyczącej  treści oświadczenia określonego w ust. 4 może zażądać uzupełnienia w postaci  określonego zaświadczenia o dochodach  w rodzinie, odcinków rent lub emerytur lub rocznego zeznania   podatkowego  PIT.

 

6. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych  informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia - korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z Funduszu jest zobowiązany donatychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do  ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik (emeryt,   rencista) powiadamiany jest pisemnie przez Dyrektora przedszkola.

 

§ 13

Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku jest wypłacane począwszy  od 01 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków.

      

§ 14

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
Wysokość dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży ustala się według tabeli stanowiącej załącznik nr 1  do Regulaminu.
Dzieci wymienione w §10 ust. 2 pkt 2, mają prawo do następujących świadczeń
z Funduszu:
dopłaty do wypoczynku w następujących formach:
wczasów z rodzicami,
kolonii i obozów,
„zielonych szkół" organizowanych w okresie trwania roku szkolnego,
pomocy rzeczowej.

 

  4. W przypadku zatrudnienia w Miejskim Przedszkolu 46 obojga rodziców - dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje jednemu z nich.   

§ 15
Dofinansowanie ze środków Funduszu do:
wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno – leczniczych oraz pobytu w krajowym sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą", przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 16
Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej obejmuje dofinansowanie:
zakupu biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, imprezy sportowo-rekreacyjne,
wycieczek turystyczno – krajoznawczych, cen biletów (karnetów) wstępu na basen, itp.

Wysokość i zasady dofinansowania działalności, o której mowa w ust. 1 określa załącznik  nr 1 do Regulaminu.

§ 17
Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, o których mowa
w §14 i 15, składają stosowny wniosek, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
Osoby uprawnione, ubiegające  się o świadczenia z funduszu o których mowa  w §16 składają stosowny wniosek, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.     

§ 18

Pomoc materialna oraz rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej  jest  udzielana w formach:
bezzwrotnej zapomogi pieniężnej,
świadczeń rzeczowych nie podlegających wymianie na pieniądze – załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 19
Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w §18 pkt 1, są między innymi:

1)    przewlekła choroba pracownika,

2)    wypadki losowe (np. pożar, ugryzienie przez psa, utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji)

§ 20

1.    Wysokość pomocy, o której mowa w §18 pkt 1 - uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, który nie przekracza:

180% aktualnie obowiązującej najniższej emerytury brutto, opublikowanej w Monitorze Polskim;
210% aktualnie obowiązującej najniższej emerytury brutto - w przypadku osób samotnych.
2.    Osoby uprawnione ubiegają się o świadczenie z Funduszu na podstawie następujących dokumentów:

pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie - załącznik nr 5 do regulaminu
oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 m - cy poprzedzających złożenie wniosku.
dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej, socjalnej lub losowej sytuacji wnioskodawcy.

§ 21
Zatrudnienie pracownika jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku pracy
w Miejskim Przedszkolu Nr 46 nie daje podstaw do przyznawania podwójnych świadczeń
z tytułu dofinansowania:
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
„Zielonej  Szkoły" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego,
z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III, dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka,
3)    pomocy  rzeczowej dla dzieci od 1 roku życia – 13 roku życia,

4)    pomocy rzeczowej dla pracowników.

                                                    

              

VIII.  ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ   
        SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE

 

§ 22

 

Fundusz remontowo - mieszkaniowy scentralizowany jest w Zespole Obsługi Jednostek
 Oświatowych w Katowicach.

 
Szczegółowe zasady udzielania pożyczek określa odrębny Regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych scentralizowanego w Zespole Obsługi Jednostek
Oświatowych w Katowicach.
 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
Traci moc Regulamin z marca 2008r.

 

 

 

Uzgodniono

 

 

Załącznik Nr 1

do regulaminu ZFŚS

                                               Wysokość świadczeń socjalnych

 

Wysokość świadczeń socjalnych

1.    Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku dla pracowników

 

WYSOKOŚĆ                                                      

DOCHODU W RODZINIE                                    

NA OSOBĘ

DO WYPOCZYNKU
ZAJĘCIA ŚRÓDROCZNE „ZIELONA SZKOŁA”
POMOC RZECZOWA

DLA

DZIECKA
PRACOWNIK

EMERYT

RENCISTA
DZIECKO
do 2000,00zł
do 1400,00 zł
do 400,00 zł
50 %
do 100,00 zł
2000,01zł – 2500,00zł
do 1200,00 zł
do 350,00 zł
40 %
do 90,00 zł
2500,01 zł – 3000,00 zł
do 1000,00 zł
do 300,00 zł
30 %
do 80,00 zł
Powyżej 3000,01 zł
do 800,00 zł
do 250,00 zł
20 %
do 70,00 zł
 

Wysokość świadczeń socjalnych

1.    Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku dla pracowników

 

WYSOKOŚĆ

DOCHODU W RODZINIE

NA OSOBĘ
DOFINANSOWANIE

DO WYPOCZYNKU
ZAJĘCIA ŚRÓDROCZNE „ZIELONA SZKOŁA”
POMOC RZECZOWA

DLA

DZIECKA
PRACOWNIK

EMERYT

RENCISTA
DZIECKO
do 2000,00zł
do 1400,00 zł
do 400,00 zł
50 %
do 100,00 zł
2000,01zł – 2500,00zł
do 1200,00 zł
do 350,00 zł
40 %
do 90,00 zł
2500,01 zł – 3000,00 zł
do 1000,00 zł
do 300,00 zł
30 %
do 80,00 zł
Powyżej 3000,01 zł
do 800,00 zł
do 250,00 zł
20 %
do 70,00 zł
 

 

 

 

Świadczenie urlopowe „wczasy pod gruszą", wypłacone pracownikowi obejmuje świadczenie pracownika i współmałżonka.

Pracownik ma prawo do:

1. Dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej: - dofinansowanie do biletów wstępu dla pracownika i członków rodziny (kino, teatr, imprezy sportowo rekreacyjne) do ½ kosztów biletu, jednak nie przekraczającej kwoty  50zł). -
1 dofinansowanie w roku kalendarzowym do jednej z form.

2. Dofinansowanie do wycieczek dla pracowników i członków rodzin, organizowanych przez placówkę oraz Związki Zawodowe (do ½ kosztów, jednak nie przekraczającej kwoty 100 zł  - 1 dofinansowanie w roku kalendarzowym.

3. Dofinansowania do „Zielonej szkoły" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III szkoły podstawowej, dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka i średniego dochodu w rodzinie na osobę  (jest to dofinansowanie procentowe
z tabeli dopłat);

4. Pomocy rzeczowej oraz finansowej.

 

Załącznik Nr 2

do regulaminu ZFŚS                           

Oświadczenie

o wysokości dochodów brutto członków gospodarstwa domowego*

 

 

…………………………….…………...........................                                                           ………….…..………………………………                  

  (imię i nazwisko osoby składającej deklarację)                                                                                       (miejscowość, data)

 

                                                                                                                                                                                             

............................................................................................................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

                                                                                                                                                                                           

............................................................................................................................................................................................................

(stan rodziny – liczba osób)

 

Wnioskodawca
Wysokość osiągniętych dochodów

1/12  z PIT 36 lub 37


 
 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

(wszystkie osoby, zamieszkujące razem z wnioskodawcą oraz ich dochody):

 

L p
Nazwisko i imię
Stopień pokrewieństwa
Data urodzenia dziecka

 
Nazwa

Szkoły/ Uczelni/Zakładu  pracy
Wysokość osiągniętych dochodów

 1/12  z PIT 36 lub 37
1.      
 
WNIOSKODAWCA
 
 
 
2.      
 
 
 
 
 
3.      
 
 
 
 
 
4.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 RAZEM:
 
 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni dochód brutto przypadający miesięcznie na jednego członka rodziny wynosi: ……………. zł

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 KK , który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

 

oświadczam, iż podane przeze mnie powyższe dane są prawdziwe.        

 

…………………………………. 

                                                                                                   /podpis pracownika/ 

                                                                                                                                            

* w załączeniu:  do wglądu  roczne  rozliczenie podatkowe  za poprzedni rok wszystkich osób zamieszkujących razem
                              z wnioskodawcą (PIT-36; PIT- 37 dla małżonków)

Uwaga:

1.W przypadku stwierdzenia podania w oświadczeniu nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z ZFŚS jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku.

2.Pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia (każdorazowo) ewentualnych zmian dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i  materialnej.

 

 

…………………………………. 

                                                                                                   /podpis pracownika/ 

 

Załącznik Nr 3

do regulaminu ZFŚS       

 

  Wniosek

o dofinansowanie wczasów pod gruszą /  o dofinansowanie  do wypoczynku /

o dofinansowanie do innych form wypoczynku / dofinansowanie do sanatoriów / *

(*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

1.   Nazwisko i imię wnioskodawcy ………………………………………………

           Stanowisko /dochód /-  ………………………………….…………………….

           Stan rodzinny – (liczba osób)   ………………………………

Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym razem
z wnioskodawcą:

 

 

Lp.
 

Nazwisko i imię
 

 

 

Stopień pokrewieństwa
 

 

 

Data

urodzenia

 
Nazwa szkoły/

zakładu pracy
Wysokość osiągniętych dochodów

/brutto – średnia

z ostatnich trzech miesięcy/
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Dochody łączne:
 
 

Średni  jednomiesięczny  dochód   przypadający na jednego członka rodziny wynosi: ……………………. zł.

 

Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od

 

……………………… do …………………………..  .

  ( wypełniają tylko pracownicy administracyjno – obsługowi) 

                       

 

Katowice, dnia …………………                                                                                                     ………………………………….                                                                                                                                                                          (podpis pracownika)             

 

UWAGA!  

W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się  o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku.

 

 

Opinia Komisji Socjalnej Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

Przyznano świadczenie w wysokości  ........................ zł (słownie: ..................................................zł)

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach

 

Podpisy członków Komisji:

1............................................

2............................................

3.............................................

                  

Katowice, dnia ………………………

 

Decyzja Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji, przyznaje dofinansowanie  w formie:

…………………………………………………………………………..................………………….

Następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku:

……………………………………………………………………………........................…...……
……………………………………………………………………………….........................……..
…………………………………………….......................…………………………………………
.............................................................................................................................................

Wysokość dofinansowania wynosi łącznie: ………………zł (słownie: ......................................… zł)

 

 

Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach.                                      

     

 

                                                                          

Katowice, dnia ………………………                                                                ...........................................

                             (Podpis dyrektora przedszkola)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do regulaminu ZFŚS       

 

 

Wniosek

o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej / dofinansowanie do biletów / dofinansowanie do wycieczki / *

(*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

 

 

Nazwisko i imię pracownika .............…………………………………………………………………

Stanowisko .............……………………………………………………………………………………

 

Uzasadnienie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

                                   

Oświadczenie wnioskodawcy

 

     Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w okresie (podać w jakim – ostatnie 3 miesiące: ................................................…………………………… łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wynosiły………………….......…………… zł, co w przeliczeniu na ...………. osób będących na moim utrzymaniu stanowi …….....………… zł, na jedną osobę.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam podpisem.

 

 

Katowice, dnia ................………….                                        ………....……………………….

                                                                                                 (Podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych należy złożyć szczegółowe uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

Opinia Komisji Socjalnej

Przyznano świadczenie w wysokości …….............. zł (słownie: .................................................. zł)

 

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

 

Podpisy członków Komisji:
1............................................

2............................................

3.............................................

 

 

                                                          Decyzja Dyrektora

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji,

                                              

przyznaje świadczenie ................................................................................................ z ZFŚS
w wysokości …………………… zł, (słownie:................................................................  zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice dn. ………………………….                                     ………………………………………..

                                                                                                                                    (Pieczątka i podpis dyrektora placówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do regulaminu ZFŚS                                        

                               

                    

WNIOSEK
o zapomogę / zapomogę losową /  świadczenia socjalno – świąteczne / świadczenia rzeczowe / dofinansowanie do paczki świątecznej /*
*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

 

 

 
5.    Nazwisko i imię pracownika ...........………………………………………………………………

6.    Stanowisko ...........…………………………………………………………………………………

7.    Rodzaj świadczenia .............................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(opisać przypadki szczególne dotyczące np. stanu zdrowia rodziny, wydarzeń losowych, warunków mieszkaniowych, liczebności rodziny, itp.)

 

Oświadczenie wnioskodawcy

     Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w okresie (podać w jakim – ostatnie 3 miesiące …………………………… łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wynosiły ……………………………… zł, co w przeliczeniu na ………. osób będących na moim utrzymaniu stanowi ……………… zł, na jedną osobę.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam podpisem.

 

 

 

 

Katowice, dnia ...………….                                              ................………………………….

                                                                                                                         (Podpis osoby składającej oświadczenie)

 

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych należy złożyć szczegółowe uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

Opinia Komisji Socjalnej

 

Przyznano świadczenie w wysokości:................... zł.,(słownie: .................................................... zł).

 

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 46

w Katowicach

 

 

Podpisy członków Komisji:

1............................................

2............................................

3.............................................

 

 

    

                                                    

Decyzja Dyrektora

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji,

przyznaje ……………………..……............................................................................ z ZFŚS                                      w wysokości: ........................ zł (słownie:............................................................................ zł).

 

 

 

 

 

Katowice, dnia …………………………..                          ….......……………………………..

                                                                                                                            (Pieczątka i podpis dyrektora placówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu ZFŚS

 

 

Plan finansowy  na 2019r.

 

 

Naliczenie funduszu:                      ………....  zł   -  saldo do przeniesienia -  
                                                                                                                                 /sprawozdanie za 2018r/

                                                               ……….…  zł   -  odpis dla pracowników, emerytów
                                                                                                                       i rencistów na 2019r

                                                       

                                         Razem:        …………..   zł

                 -  …………   zł   -  3 % odpis na Scentralizowany
                                                             Fundusz Mieszkaniowy                                                                       

    

Do wykorzystania:            …………………. zł

 
Planowane wydatki:      

 
Lp.
Rodzaje wydatków na poszczególne cele

i rodzaje działalności socjalnej
Plan

wydatków
1.    
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli
………
2.    
Dofinansowanie do  wypoczynku pracowników, emerytów

i rencistów
………
3.    
Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
………
4.    
Dopłaty do działalności kulturalno – oświatowej
………
5.    
Dofinansowanie do „ zielonej szkoły"
………
6.    
Pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników
………
7.    
Zapomogi losowe i świadczenia socjalno - świąteczne
………
Razem

……..

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:50:25
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 19:00:42

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »