REGULAMIN ZFŚŚ

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1544


 

 
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH


W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH
 

 

 
I. ZASADY OGÓLNE
          

§ 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

  • Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
  • Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U.  z 2019r., poz. 1352 ze zm.),
  • Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku dochodowym od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 07 lutego 1983r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1983r. nr 8, poz. 43  ze zm.);

                 

 

§ 2
Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem" Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach ul. Gen. Z. w. Jankego 111.
Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności  socjalnej oraz zasady i warunki korzystania  ze świadczeń finansowanych z Funduszu .

§ 3
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor Miejskiego   Przedszkola  Nr 46.
Plan wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych w ramach posiadanych środków pieniężnych na dany rok opracowuje Komisja Socjalna, zatwierdza Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Decyzję o przyznaniu pracownikowi świadczeń i ich wysokości podejmuje Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 na wniosek komisji socjalnej, która kwalifikuje uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych..
Tryb powołania i działania komisji socjalnej reguluje § 9 niniejszego Regulaminu.

II. TWORZENIE FUNDUSZU

  § 4
Fundusz tworzy siędla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami - z odpisu ustalonego na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,dla pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów - byłych  pracowników nie będących nauczycielami - z odpisu ustalonego na podstawie Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 5
1.      Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

wpływy z funduszu opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
darowizny oraz  zapisy osób fizycznych i prawnych, wpływy z oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe,
wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej przedszkola, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali  mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów  mieszkaniowych, odsetki od środków funduszu, inne środki określone w przepisach.
2.    Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gromadzone są na rachunku bankowym.

3.    Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

§ 6

Środki funduszu na poszczególne  formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich równowartości.

 

 

III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU                                        
§ 7

Zgodnie z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela  w danym roku szkolnym.
Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu.
Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie przez osobę uprawnioną ze środków Funduszu nie stanowi podstawy do występowania przez nią z jakimikolwiek żądaniami lub roszczeniami z tego tytułu.
Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.
 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi  ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan finansowy Funduszu, na podstawie sprawozdania za rok poprzedni.
Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte  w regulaminie cele,  a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
W przypadku likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach organ prowadzący placówkę wskaże inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej placówki. Osoby te korzystają  z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązujących w danej placówce.

 

§ 8
1.    Środkami Funduszu administruje Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń  i dopłat, w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, wniosek i opinię wyraża Komisja.

2.    Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.    Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 46 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.

4.    Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

dane personalne wnioskodawcy,
wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,
wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

 
5.      Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia  przez dyrektora decyzji
o nieprzyznaniu świadczenia.

6.      Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając  o niej wnioskodawcę.

 

IV.  ZASADY POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA KOMISJI SOCJALNEJ

 

§ 9

Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi
Komisja Socjalna w składzie:
pełnomocnik dyrektora
przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
przedstawiciel administracji i obsługi,
Komisja Socjalna zwana dalej Komisją wybierana jest na zebraniu ogólnym wszystkich pracowników: nauczycieli,  administracji i obsługi (spośród osób wybranych  przez ogół w głosowaniu jawnym).
Komisja może wyłonić ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Kadencja Komisji trwa 5 lat.
Do zadań Komisji należy:
sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz wyrażanie w tym zakresie opinii,
sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.
1.   Komisja ma prawo do:

wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody,
wnioskowania o przyznanie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie,
wnioskowanie o pozbawienie pracownika, który sfałszował swoje dokumenty, prawa do korzystania ze świadczeń Funduszu.
2.   Komisja wyraża opinie po przeprowadzeniu głosowania. Każda opinia będzie
sporządzona na piśmie (w protokole) wraz z pisemnym uzasadnieniem.

3.   Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.

4.   Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski
w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub Dyrektorowi przedszkola.

Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał i dodatkowo, na wniosek Dyrektora.

V.  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 10
1.   Ze świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać:

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania niezależnie od wymiaru czasu pracy,
pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia,
emeryci i renciści - byli pracownicy przedszkola, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.
członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-2, członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach - jeżeli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia,
2.   Członkami  rodzin  uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są: współmałżonkowie,
dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej od 1 roku – do 18 lat, a jeżeli się kształcą i nie mają własnego utrzymania – do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w przedszkolu - emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego, korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS.
 

VI. ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

 

§ 11

1.   Środki Funduszu przeznacza się na:

1)    wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli emerytów – ustalonego proporcjonalnie do wymiary czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym, w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach  o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla pracowników, emerytów i rencistów,
w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych bez względu na wymiar zatrudnienia: wczasów, leczenia sanatoryjnego, zakupionych indywidualnie przez pracownika, wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, we własnym zakresie potwierdzonego jego oświadczeniem(tzw."Wczasy pod gruszą").

Dofinansowanie przysługuje bez względu na wymiar zatrudnienia. W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze dofinansowanie nie przysługuje.
2)    Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku
 od  1 roku do 18 roku życia, a jeżeli się kształcą i nie mają własnego utrzymania
 od 1 – 25 roku życia.

3)    „Zielona Szkoła" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego,
z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III: dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka - procentowo według załącznika nr 1.

4)    dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe i sportowo - rekreacyjne.

5)    pomoc finansową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej,

6)    pomoc rzeczową dla pracowników.

7)    pomoc rzeczową dla dzieci (od 1 roku życia – 13 roku życia, przy czym dziecko zachowuje prawo do uzyskania pomocy rzeczowej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończy 13 lat).

2.   Świadczenia określone w punktach: 1,2,3,4,7,8, mogą być przyznawane raz w roku

3.   Pracownik, którego dziecko uczęszcza w danym roku kalendarzowym do klasy III
i korzysta z wyjazdu na „Zieloną szkołę" ma prawo do dofinansowania z tytułu wyjazdu na „zielona szkołę" oraz z dofinansowania do wypoczynku dla dzieci.

4.   Jeżeli pod koniec roku budżetowego w ZFŚS pozostaną nie wykorzystane środki, można dla pracowników, emerytów i rencistów przyznać dopłatę do dofinansowania wypoczynku letniego.

 
VII. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 

§ 12

  Wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej  i materialnej osoby uprawnionej.
Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód brutto przypadający na osobę
w rodzinie z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym mowa w ust. 2, uważa się łącznie dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  uprawnionego, z uwzględnieniem:
dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa, zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową, zasiłku dla bezrobotnych, dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych ( w tym alimenty)emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego.
Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się: osób zdolnych do pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

 
4.     Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest  złożyć,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia 20 marca danego roku, oświadczenia o wysokości dochodów na członka rodziny (załącznik nr 2). Nie złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z  korzystania ze  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

5.     Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we   wniosku o świadczenie z Funduszu, w szczególności w razie wątpliwości dotyczącej  treści oświadczenia określonego w ust. 4 może zażądać uzupełnienia w postaci  określonego zaświadczenia o dochodach  w rodzinie, odcinków rent lub emerytur lub rocznego zeznania   podatkowego  PIT.

 

6. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych  informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia - korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z Funduszu jest zobowiązany donatychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do  ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik (emeryt,   rencista) powiadamiany jest pisemnie przez Dyrektora przedszkola.

 

§ 13

Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku jest wypłacane począwszy  od 01 czerwca danego roku, w miarę posiadanych środków.

      

§ 14

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
Wysokość dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży ustala się według tabeli stanowiącej załącznik nr 1  do Regulaminu.
Dzieci wymienione w §10 ust. 2 pkt 2, mają prawo do następujących świadczeń
z Funduszu:
dopłaty do wypoczynku w następujących formach:
wczasów z rodzicami,
kolonii i obozów,
„zielonych szkół" organizowanych w okresie trwania roku szkolnego,
pomocy rzeczowej.

 

  4. W przypadku zatrudnienia w Miejskim Przedszkolu 46 obojga rodziców - dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje jednemu z nich.   

§ 15
Dofinansowanie ze środków Funduszu do:
wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno – leczniczych oraz pobytu w krajowym sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
wczasów organizowanych przez pracowników we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą", przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 16
Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej obejmuje dofinansowanie:
zakupu biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, imprezy sportowo-rekreacyjne,
wycieczek turystyczno – krajoznawczych, cen biletów (karnetów) wstępu na basen, itp.

Wysokość i zasady dofinansowania działalności, o której mowa w ust. 1 określa załącznik  nr 1 do Regulaminu.

§ 17
Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, o których mowa
w §14 i 15, składają stosowny wniosek, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
Osoby uprawnione, ubiegające  się o świadczenia z funduszu o których mowa  w §16 składają stosowny wniosek, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.     

§ 18

Pomoc materialna oraz rzeczowa dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej  jest  udzielana w formach:
bezzwrotnej zapomogi pieniężnej,
świadczeń rzeczowych nie podlegających wymianie na pieniądze – załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 19
Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, o której mowa w §18 pkt 1, są między innymi:

1)    przewlekła choroba pracownika,

2)    wypadki losowe (np. pożar, ugryzienie przez psa, utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji)

§ 20

1.    Wysokość pomocy, o której mowa w §18 pkt 1 - uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, który nie przekracza:

180% aktualnie obowiązującej najniższej emerytury brutto, opublikowanej w Monitorze Polskim;
210% aktualnie obowiązującej najniższej emerytury brutto - w przypadku osób samotnych.
2.    Osoby uprawnione ubiegają się o świadczenie z Funduszu na podstawie następujących dokumentów:

pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie - załącznik nr 5 do regulaminu
oświadczenia o wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto na jednego członka rodziny w okresie 3 m - cy poprzedzających złożenie wniosku.
dodatkowych zaświadczeń niezbędnych dla udokumentowania trudnej, socjalnej lub losowej sytuacji wnioskodawcy.

§ 21
Zatrudnienie pracownika jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku pracy
w Miejskim Przedszkolu Nr 46 nie daje podstaw do przyznawania podwójnych świadczeń
z tytułu dofinansowania:
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
„Zielonej  Szkoły" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego,
z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III, dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka,
3)    pomocy  rzeczowej dla dzieci od 1 roku życia – 13 roku życia,

4)    pomocy rzeczowej dla pracowników.

                                                    

              

VIII.  ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ   
        SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE

 

§ 22

 

Fundusz remontowo - mieszkaniowy scentralizowany jest w Zespole Obsługi Jednostek
 Oświatowych w Katowicach.

 
Szczegółowe zasady udzielania pożyczek określa odrębny Regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych scentralizowanego w Zespole Obsługi Jednostek
Oświatowych w Katowicach.
 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
Traci moc Regulamin z marca 2008r.

 

 

 

Uzgodniono

 

 

Załącznik Nr 1

do regulaminu ZFŚS

                                               Wysokość świadczeń socjalnych

 

Wysokość świadczeń socjalnych

1.    Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku dla pracowników

 

WYSOKOŚĆ                                                      

DOCHODU W RODZINIE                                    

NA OSOBĘ

DO WYPOCZYNKU
ZAJĘCIA ŚRÓDROCZNE „ZIELONA SZKOŁA”
POMOC RZECZOWA

DLA

DZIECKA
PRACOWNIK

EMERYT

RENCISTA
DZIECKO
do 2000,00zł
do 1400,00 zł
do 400,00 zł
50 %
do 100,00 zł
2000,01zł – 2500,00zł
do 1200,00 zł
do 350,00 zł
40 %
do 90,00 zł
2500,01 zł – 3000,00 zł
do 1000,00 zł
do 300,00 zł
30 %
do 80,00 zł
Powyżej 3000,01 zł
do 800,00 zł
do 250,00 zł
20 %
do 70,00 zł
 

Wysokość świadczeń socjalnych

1.    Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku dla pracowników

 

WYSOKOŚĆ

DOCHODU W RODZINIE

NA OSOBĘ
DOFINANSOWANIE

DO WYPOCZYNKU
ZAJĘCIA ŚRÓDROCZNE „ZIELONA SZKOŁA”
POMOC RZECZOWA

DLA

DZIECKA
PRACOWNIK

EMERYT

RENCISTA
DZIECKO
do 2000,00zł
do 1400,00 zł
do 400,00 zł
50 %
do 100,00 zł
2000,01zł – 2500,00zł
do 1200,00 zł
do 350,00 zł
40 %
do 90,00 zł
2500,01 zł – 3000,00 zł
do 1000,00 zł
do 300,00 zł
30 %
do 80,00 zł
Powyżej 3000,01 zł
do 800,00 zł
do 250,00 zł
20 %
do 70,00 zł
 

 

 

 

Świadczenie urlopowe „wczasy pod gruszą", wypłacone pracownikowi obejmuje świadczenie pracownika i współmałżonka.

Pracownik ma prawo do:

1. Dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej: - dofinansowanie do biletów wstępu dla pracownika i członków rodziny (kino, teatr, imprezy sportowo rekreacyjne) do ½ kosztów biletu, jednak nie przekraczającej kwoty  50zł). -
1 dofinansowanie w roku kalendarzowym do jednej z form.

2. Dofinansowanie do wycieczek dla pracowników i członków rodzin, organizowanych przez placówkę oraz Związki Zawodowe (do ½ kosztów, jednak nie przekraczającej kwoty 100 zł  - 1 dofinansowanie w roku kalendarzowym.

3. Dofinansowania do „Zielonej szkoły" - wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego, z którego mogą korzystać tylko dzieci klas III szkoły podstawowej, dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka i średniego dochodu w rodzinie na osobę  (jest to dofinansowanie procentowe
z tabeli dopłat);

4. Pomocy rzeczowej oraz finansowej.

 

Załącznik Nr 2

do regulaminu ZFŚS                           

Oświadczenie

o wysokości dochodów brutto członków gospodarstwa domowego*

 

 

…………………………….…………...........................                                                           ………….…..………………………………                  

  (imię i nazwisko osoby składającej deklarację)                                                                                       (miejscowość, data)

 

                                                                                                                                                                                             

............................................................................................................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

                                                                                                                                                                                           

............................................................................................................................................................................................................

(stan rodziny – liczba osób)

 

Wnioskodawca
Wysokość osiągniętych dochodów

1/12  z PIT 36 lub 37


 
 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

(wszystkie osoby, zamieszkujące razem z wnioskodawcą oraz ich dochody):

 

L p
Nazwisko i imię
Stopień pokrewieństwa
Data urodzenia dziecka

 
Nazwa

Szkoły/ Uczelni/Zakładu  pracy
Wysokość osiągniętych dochodów

 1/12  z PIT 36 lub 37
1.      
 
WNIOSKODAWCA
 
 
 
2.      
 
 
 
 
 
3.      
 
 
 
 
 
4.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 RAZEM:
 
 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni dochód brutto przypadający miesięcznie na jednego członka rodziny wynosi: ……………. zł

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 KK , który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

 

oświadczam, iż podane przeze mnie powyższe dane są prawdziwe.        

 

…………………………………. 

                                                                                                   /podpis pracownika/ 

                                                                                                                                            

* w załączeniu:  do wglądu  roczne  rozliczenie podatkowe  za poprzedni rok wszystkich osób zamieszkujących razem
                              z wnioskodawcą (PIT-36; PIT- 37 dla małżonków)

Uwaga:

1.W przypadku stwierdzenia podania w oświadczeniu nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z ZFŚS jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku.

2.Pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia (każdorazowo) ewentualnych zmian dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i  materialnej.

 

 

…………………………………. 

                                                                                                   /podpis pracownika/ 

 

Załącznik Nr 3

do regulaminu ZFŚS       

 

  Wniosek

o dofinansowanie wczasów pod gruszą /  o dofinansowanie  do wypoczynku /

o dofinansowanie do innych form wypoczynku / dofinansowanie do sanatoriów / *

(*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

1.   Nazwisko i imię wnioskodawcy ………………………………………………

           Stanowisko /dochód /-  ………………………………….…………………….

           Stan rodzinny – (liczba osób)   ………………………………

Wymienić osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym razem
z wnioskodawcą:

 

 

Lp.
 

Nazwisko i imię
 

 

 

Stopień pokrewieństwa
 

 

 

Data

urodzenia

 
Nazwa szkoły/

zakładu pracy
Wysokość osiągniętych dochodów

/brutto – średnia

z ostatnich trzech miesięcy/
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
                                                                                                       Dochody łączne:
 
 

Średni  jednomiesięczny  dochód   przypadający na jednego członka rodziny wynosi: ……………………. zł.

 

Planuję zorganizować wypoczynek w czasie trwającego 14 dni kalendarzowych urlopu, w terminie od

 

……………………… do …………………………..  .

  ( wypełniają tylko pracownicy administracyjno – obsługowi) 

                       

 

Katowice, dnia …………………                                                                                                     ………………………………….                                                                                                                                                                          (podpis pracownika)             

 

UWAGA!  

W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się  o świadczenia określone regulaminem przez okres jednego roku.

 

 

Opinia Komisji Socjalnej Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

Przyznano świadczenie w wysokości  ........................ zł (słownie: ..................................................zł)

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach

 

Podpisy członków Komisji:

1............................................

2............................................

3.............................................

                  

Katowice, dnia ………………………

 

Decyzja Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji, przyznaje dofinansowanie  w formie:

…………………………………………………………………………..................………………….

Następującym osobom uprawnionym, wymienionym we wniosku:

……………………………………………………………………………........................…...……
……………………………………………………………………………….........................……..
…………………………………………….......................…………………………………………
.............................................................................................................................................

Wysokość dofinansowania wynosi łącznie: ………………zł (słownie: ......................................… zł)

 

 

Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach.                                      

     

 

                                                                          

Katowice, dnia ………………………                                                                ...........................................

                             (Podpis dyrektora przedszkola)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do regulaminu ZFŚS       

 

 

Wniosek

o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej / dofinansowanie do biletów / dofinansowanie do wycieczki / *

(*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

 

 

Nazwisko i imię pracownika .............…………………………………………………………………

Stanowisko .............……………………………………………………………………………………

 

Uzasadnienie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

                                   

Oświadczenie wnioskodawcy

 

     Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w okresie (podać w jakim – ostatnie 3 miesiące: ................................................…………………………… łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wynosiły………………….......…………… zł, co w przeliczeniu na ...………. osób będących na moim utrzymaniu stanowi …….....………… zł, na jedną osobę.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam podpisem.

 

 

Katowice, dnia ................………….                                        ………....……………………….

                                                                                                 (Podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych należy złożyć szczegółowe uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

Opinia Komisji Socjalnej

Przyznano świadczenie w wysokości …….............. zł (słownie: .................................................. zł)

 

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

 

Podpisy członków Komisji:
1............................................

2............................................

3.............................................

 

 

                                                          Decyzja Dyrektora

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji,

                                              

przyznaje świadczenie ................................................................................................ z ZFŚS
w wysokości …………………… zł, (słownie:................................................................  zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice dn. ………………………….                                     ………………………………………..

                                                                                                                                    (Pieczątka i podpis dyrektora placówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do regulaminu ZFŚS                                        

                               

                    

WNIOSEK
o zapomogę / zapomogę losową /  świadczenia socjalno – świąteczne / świadczenia rzeczowe / dofinansowanie do paczki świątecznej /*
*niepotrzebne skreślić)

w  Miejskim Przedszkolu Nr 46  w Katowicach  ze środków ZFŚS

 

 

 
5.    Nazwisko i imię pracownika ...........………………………………………………………………

6.    Stanowisko ...........…………………………………………………………………………………

7.    Rodzaj świadczenia .............................................................................................................

Uzasadnienie wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(opisać przypadki szczególne dotyczące np. stanu zdrowia rodziny, wydarzeń losowych, warunków mieszkaniowych, liczebności rodziny, itp.)

 

Oświadczenie wnioskodawcy

     Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że w okresie (podać w jakim – ostatnie 3 miesiące …………………………… łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wynosiły ……………………………… zł, co w przeliczeniu na ………. osób będących na moim utrzymaniu stanowi ……………… zł, na jedną osobę.

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam podpisem.

 

 

 

 

Katowice, dnia ...………….                                              ................………………………….

                                                                                                                         (Podpis osoby składającej oświadczenie)

 

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych należy złożyć szczegółowe uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

Opinia Komisji Socjalnej

 

Przyznano świadczenie w wysokości:................... zł.,(słownie: .................................................... zł).

 

Świadczenie jest zgodne z obowiązującym regulaminem ZFŚS Miejskiego Przedszkola nr 46

w Katowicach

 

 

Podpisy członków Komisji:

1............................................

2............................................

3.............................................

 

 

    

                                                    

Decyzja Dyrektora

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach, uwzględniając opinię Komisji,

przyznaje ……………………..……............................................................................ z ZFŚS                                      w wysokości: ........................ zł (słownie:............................................................................ zł).

 

 

 

 

 

Katowice, dnia …………………………..                          ….......……………………………..

                                                                                                                            (Pieczątka i podpis dyrektora placówki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu ZFŚS

 

 

Plan finansowy  na 2019r.

 

 

Naliczenie funduszu:                      ………....  zł   -  saldo do przeniesienia -  
                                                                                                                                 /sprawozdanie za 2018r/

                                                               ……….…  zł   -  odpis dla pracowników, emerytów
                                                                                                                       i rencistów na 2019r

                                                       

                                         Razem:        …………..   zł

                 -  …………   zł   -  3 % odpis na Scentralizowany
                                                             Fundusz Mieszkaniowy                                                                       

    

Do wykorzystania:            …………………. zł

 
Planowane wydatki:      

 
Lp.
Rodzaje wydatków na poszczególne cele

i rodzaje działalności socjalnej
Plan

wydatków
1.    
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli
………
2.    
Dofinansowanie do  wypoczynku pracowników, emerytów

i rencistów
………
3.    
Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
………
4.    
Dopłaty do działalności kulturalno – oświatowej
………
5.    
Dofinansowanie do „ zielonej szkoły"
………
6.    
Pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników
………
7.    
Zapomogi losowe i świadczenia socjalno - świąteczne
………
Razem

……..

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:50:25
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 19:00:42

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »