PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1532


Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


w Miejskim Przedszkolu Nr 46

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 z późn. zm.)


Rozdział I


Zasady ogólne


1. W Miejskim Przedszkolu 46 wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
a) Dyrektora przedszkola - w dniach i godzinach przyjęć interesantów,
b) nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a) pisemnie
b) pocztą elektroniczną
c) ustnie


3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego - ze wskazaniem właściwego adresata.


4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.


5. Informacje zawarte w skardze lub wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek" klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.


6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/ wniosku składającego się z:
a) symbolu komórki organizacyjnej
b) inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania
c) symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt
d) kolejnego numeru z rejestru

Rejestr, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury, zawiera następujące rubryki:
a) liczba porządkowa;
b) data wpływu skargi/ wniosku;
c) data rejestrowania skargi/ wniosku;
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/ wniosek;
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/ wniosek;
f) termin załatwienia skargi/ wniosku;
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/ wniosku;
h) data załatwienia;
i) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.


7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola.

Rozdział II


Rozpatrywanie skarg i wniosków


1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
a) oryginał skargi/wniosku,
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),
d) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e) pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.
2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem do wszystkich
zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c) faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona odmownie,
d) imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.
4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/ wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.
5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba je wydająca.
6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.

Rozdział III


Terminy


1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca - od dnia wpływu.
2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:
a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
c) do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,
d) do 7 dni należy:
- zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
- przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
- zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
- udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

Procedura obowiązuje z dniem wprowadzenia.

 


Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2012-03-14 15:17:02
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »