STATUT

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1529

 

 

                                                                                  STATUT


                                                MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46 W KATOWICACH

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz.U. 2019 poz. 1148 z póź. zm.]

 

 

Spis treści:

Rozdział 1: Postanowienia wstępne. 3
Rozdział 2: Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu. 3
Rozdział 3: Cele i zadania przedszkola. 4
Rozdział 4: Sposoby realizacji zadań. 5
Rozdział 5: Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno
-pedagogicznej 7
Rozdział 6: Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 11
Rozdział 7: Organizacja pracy przedszkola. 11
Rozdział 8: Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 13
Rozdział 9: Zasady odpłatności 14
Rozdział 10: Organy przedszkola, ich kompetencje. 14
Rozdział 11: Wychowankowie przedszkola. 18
Rozdział 12: Skreślanie z listy wychowanków. 19
Rozdział 13: Prawa i obowiązki rodziców. 19
Rozdział 14: Współdziałanie z rodzicami. 21
Rozdział 15: Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 21
Rozdział 16: Postanowienia końcowe. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1
Postanowienia wstępne.
§ 1.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach;
3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola
Nr 46 w Katowicach;
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Miasta Katowice;
5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
6) dziecku – należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach;
7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach;
8) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach;
9) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach;
10) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach;
11) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdział 2
Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.

§ 2.

1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach.
2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu.
3. Siedziba przedszkola mieści się przy ulicy Gen. Z, W. Jankego 111 w Katowicach.
4. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej
4 w Katowicach .
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

§ 3.

1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.
4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na mocy odrębnych przepisów.

§ 4.

1. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.
2. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno- psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców wychowanków.

Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola.

§ 5.

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy, rozbudzanie ich ciekawości, aktywności i samodzielności w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru dziecka uwzględniając:
1) zasady bezpieczeństwa;
2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
3) opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi;
4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
5) promocję i ochronę zdrowia.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

§ 6.

1. Zadaniem przedszkolaw szczególności jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne
do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Rozdział 4
Sposoby realizacji zadań.

§ 7.

1. Zadania przedszkola realizowane są przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu;
2) planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z programem wychowania przedszkolnego;
3) zapewnianiedziecku czasu na :
a) celebrowanie posiłków,
b) odpoczynek,
c) udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,
d) rozwijanie samodzielności,
e) samodzielną zabawę,
f) eksplorowanie i doświadczanie;
4) codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka, w tym doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zarówno w budynku przedszkola,
jak i na świeżym powietrzu;
5) organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania poznawcze dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
6) wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
7) organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniających jego potrzeby, zainteresowania i możliwości w zakresie czynności złożonych;
8) prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych;
9) udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspieranie procesu adaptacyjnego dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;
10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej rytmie dnia;
11) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci;
12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
13) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
14) zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
15) przygotowanie dzieci do powinno jest włączanie posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;
16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym w różnych sytuacjach życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy dzieci;
17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków:
a) zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań w szczególności:
- czytelniczego,
- konstrukcyjnego,
- artystycznego,
- przyrodniczego;
b) wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne;
c) wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;
d) wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;
18) prowadzenie innowacji o charakterze programowym lub metodycznym lub organizacyjnym.

§ 8.

1. Do realizacji zadań statutowych, przedszkole dysponuje w szczególności:
1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,
3) kuchnią,
4) szatnią dla dzieci i personelu.
2. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi
do wieku dzieci.
Rozdział 5
Cele, zadania i formy w zakresie udzielaniapomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 9.

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom uczęszczającym
doprzedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jestdyrektor.
3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka,
2) stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

§ 10.

Zadaniem przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejjest:
1) rozpo¬znawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
3) rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka w przedszkolu.

§ 11.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:
1) dziecka-wychowanka przedszkola,
2) rodziców dziecka,
3) dyrektora,
4) nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
5) pielęgniarkiśrodowiskowej lub higienistki,
6) poradni,
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty, posiadającej przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do powadzenia danych zajęć;
10) pracownika socjalnego,
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.

§ 12.

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zinte¬growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych,
b) logopedycznych,
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji,
5) warsztatów.
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.
3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej trwają 45 minut.
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 6, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.
5. Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie ustawy.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciomnauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholog,logopeda,terapeuta,nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.
7. Zespoły o których mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku pomocy,nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy podmiotu/podmiotów, z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 13.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
2. Organizacja współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z podmiotami wymienionymi w ust. 1 polega na :
1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,
2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,
3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,
4) w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodziców tych wychowanków; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pod opieką, której znajduje się przedszkole.

§ 14.

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu
na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka¬cyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które
są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.
3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.
4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
5. Na wniosek rodziców wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko¬wane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.

§ 15.

1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli
w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka,
w szczególności w domu rodzinnym.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie
od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu,
w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych
z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.
13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji,
w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w oddziale przedszkolnym,
a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - z dziećmi w grupie.
14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący Przedszkole.


Rozdział 6
Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 16.

1. Przedszkole na wniosek rodziców w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiada¬jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Wychowanie i opieka dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu organizowana jest
w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.
3. Przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zapewnia w szczególności:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków;
3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho¬fizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
4) integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami pełnosprawnymi;


Rozdział 7
Organizacja pracy przedszkola.

§ 17.

1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców.
3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
4. W przedszkolu obowiązuje miesięczna przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu lub sierpniu.
5. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców.
6. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 

§ 18.

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i i organ nadzoru pedagogicznego.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
4) terminy przerw pracy przedszkola;
5) liczbę oddziałów.
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia wynikający z potrzeb
i zainteresowań dzieci.
6. Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola.

§ 19.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych
wg zbliżonego wieku.

2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor podejmuje decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym, w szczególności:
1) powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie
od czasu pracy oddziału.
2) decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danym oddziale dzieci;
3) może podzielić oddziały i połączyć w nowe na początku kolejnego roku szkolnego;
4) może zmienić nauczyciela, którego opiece powierzył oddział.


§ 20.

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 21.

1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.
4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.


Rozdział 8
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

§ 22.

1. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem.
2. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola.
3. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.
4. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną w formie pisemnej, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego
i odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną.
6. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobie nietrzeźwej lub osobie, której stan wskazuje, iż powierzenie tej osobie pieczy nad dzieckiem w drodze z przedszkola mogłoby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.

§ 23.

1. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie później niż do godziny 8:30.
2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w przypadku potrzeby późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie
nie później niż do godz. 8:30.
3. Dziecko powinno być odebrane najpóźniej do czasu zamknięcia przedszkola, najpóźniej
niż do godz. 17.00
4. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodziców, nie dłużej niż jedną godzinę po zamknięciu przedszkola.
5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie.
6. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się
z rodzicami dziecka.
Rozdział 9
Zasady odpłatności.

§ 24.

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkola ustala organ prowadzący.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie, tj. 8.00-14.00.
3. Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dzieci i pracowników.
4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym w formie zarządzenia.
6. Rodzice dzieci korzystających z usług przedszkola obowiązani są do wnoszenia należnych opłat zgodnie z zawartą umową.
7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice.
8. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Rozdział 10
Organy przedszkola, ich kompetencje.
§ 25.

Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.

§ 26.

1. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta Katowice.
2. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

§ 27.

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
2) ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom przedszkola;
3) dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola;
4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
6) zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych;
7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
8) realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
9) czuwanie nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka;
10) organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców powstania rady przedszkola pierwszej kadencji;
11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
12) organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej przedszkola;
13) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;
14) wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe funkcjonowanie przedszkola;
15) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
16) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
17) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń
i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
19) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zaistniałych zmianach;
20) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 28.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy i działalności.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 29.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:
1) zatwierdzenie planu pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5) przygotowanie projektu zmian w statucie;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
2. Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole
o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.

§ 30.

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
2) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;
3) wybieranie spośród swoich członków, przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
4) występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
5) akceptowanie realizowanych przez przedszkole programów, innowacji pedagogicznych
i rocznych planów pracy;
6) wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;
7) wyrażanie zgody na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.
4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
5. Tryb powoływania rady rodziców i jej szczegółowe zadania oraz zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 31.

1. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów przedszkola.
2. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1) w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku
2) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i regulaminów.
3) zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki, wychowania
i kształcenia dzieci.
4) tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola,
5) zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat planowanych działań
i podejmowanych decyzji.
4. Organy spotykają w każdej chwili w zależności od potrzeb.
5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane
są na najbliższym spotkaniu.
6. Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.


§ 32.

1. W kwestiach spornych między organami przedszkola, dyrektor pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
2. W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:
1) Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola.
2) Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie,
po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.
3) W ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.
4) Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.
5) Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu
w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.
6) Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.
7) W razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem przedszkola.
8) Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.
9) Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w zależności
od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

 


Rozdział 11
Wychowankowie przedszkola.

§ 33.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z przedszkola.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
6 lat.
§ 34.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1) możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju,
2) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi,
3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,
4) wolności religii i przekonań,
5) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
6) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,
7) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńczego zgodnie
z ich rozwojem psychofizycznym,
8) znajomości swoich praw,
9) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,
10) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka,
11) swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.

§ 35.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki,
2) szanowanie odrębności każdego kolegi,
3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,
5) szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości,
6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
10) pomaganie kolegom.

Rozdział 12
Skreślanie z listy wychowanków.

§ 36.

1. Dyrektor w porozumieniu z radąpedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniuwychowanka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
2) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,
3) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;
4) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące;
5) nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.
2. W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt. 1
lit b dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
1) zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań wychowanka,
2) zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,
3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie
i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,
4) zawiadomić rodziców o zamiarze skreślenia dziecka.
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor powiadamia rodziców o podjętej uchwale.
Rozdział 13
Prawa i obowiązki rodziców.

§ 37.

Rodzicedzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy
w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań,
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocypsychologiczno-pedagogicznej,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii
na temat pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
7) aktywnego włączania się w życie przedszkola, współdecydowania w jego sprawach,
8) współorganizowania wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
9) współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w przedszkolu,
10) współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
11) kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 9 podmiotami, w tym szczególnie nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
12) wyrażania zgody na systematyczne uzupełnianie przez przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

§ 38.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
3) respektowanie uchwał Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,
7) troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,
8) przestrzeganie czasu pracy przedszkola,
9) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
są zobowiązani:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
3) poinformowaćo przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w przedszkolu,
4) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,
5) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 


Rozdział 14
Współdziałanie z rodzicami.
§ 39.

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu;
1) skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko,
2) określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
3) rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
4) rozpoznawania czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka,
5) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
6) pozyskiwania informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
7) uzgadniania kierunków i zakresu działań;
8) wzajemnej pomocy w realizacji m.in. programów, planów opracowywanych przez nauczycieli.
2. Współpraca przedszkola z rodzicamioparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;
2) zebrania ogólne i grupowe;
3) zajęcia otwarte lub spotkania integracyjne;
4) imprezy środowiskowe;
5) udział rodziców w uroczystościach;
6) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
7) inne wzajemnie ustalone.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli określa plan współpracy z rodzicami ustalany na dany rok szkolny w poszczególnych grupach.


Rozdział 15
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 40.

1. Przedszkole zatrudnia dyrektora i nauczycieli, nauczycielispecjalistów: logopeda, psycholog, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę z odpowiednimi kwalifikacjamioraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
4. Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe w zamian za wynagrodzenie dyrektor przedszkola może udzielić dni wolnych od pracy.
5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41.

Zadaniem dyrektora jest:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
2) dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego, po trwającej dłużej niż dwa tygodnie przerwie w działalności przedszkola,
3) dbanie o prawidłowy przebieg prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych,
4) czasowe zamknięcie przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C,
5) zawiesić czasowo zajęcia, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka.

§ 42.

Dozadań nauczycieli należy organizowanie, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej;
2) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają podjąć naukę w szkole oraz zapoznanie z jej wynikami rodziców wychowanka;
3) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, utrzymywanie kontaktu
z ich rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspierania oddziaływań edukacyjno-wychowawczych;
4) systematyczne informowanie rodziców na temat postępów w rozwoju ich dziecka;
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań;
7) współtworzenie w przedszkolu atmosfery twórczej pracy;
8) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
9) aktywnie uczestnictwo w planowaniu pracy przedszkola;
10) przygotowywanie dwa razy w roku pisemnego sprawozdania z pracy z uwzględnieniem realizacji koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy oraz czynności dodatkowych.
11) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu i poza nim, w tym:
a) organizowanie spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
b) odnotowanie każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie wyjść,
c) sprawdzanie liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego,
d) nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy, lub w sytuacji zanieczyszczenia powietrza, mającej negatywny wpływ na zdrowie dziecka.

§ 43.

Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu przedszkola;
3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaszkolnym wychowanków;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§44.

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 45.

Do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała oraz z obniżoną sprawnością fizyczną, w grupach w zależności od rodzaju zaburzeń,
2) uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości
i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, oraz wszelkich zaleceń lekarskich,
3) przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczególności stopniowania trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń,
4) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie prowadzonych ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w celu ujednolicenia ćwiczeń.

§ 46.

Ponadto do zadań każdego nauczyciela, w tym specjalisty, należy:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć;
2) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
4) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola;
5) niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka,
6) kontrolowanie obecności dzieci na każdych zajęciach,
7) nie pozostawianie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej,
8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i w razie potrzeby zawiadomienie pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych,
9) współdziałanie ze sobą w zakresie:
a) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji uzdolnień,
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
c) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,
d) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
e) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
f) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
g) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,
h) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i innych nauczycieli,
i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców
i nauczycieli,
j) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
k) analizowanie planowanie i podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych
z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań;
10) planowanie, monitorowanie oraz modyfikowanie, w razie potrzeb, procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci w dalszym planowaniu i realizowaniu tych procesów;
11) wzajemne pomaganie i wspólne rozwiązywanie problemów;
12) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;
13) systematyczne doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
14) czynne uczestniczenie w zebraniach ra

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »