ORGANY I KOMPETENCJE

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1522


Rozdział 10


Organy przedszkola, ich kompetencje.


§ 25.

Organami przedszkola są:


1)    dyrektor przedszkola;
2)    rada pedagogiczna;
3)    rada rodziców.

§ 26.

1.    Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta  Katowice.
2.    Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących
       nauczycielami.

§ 27.

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:


  1)    kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
  2)    ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom przedszkola;
  3)    dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola;
  4)    sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
         prozdrowotne;
  5)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  6)    zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji
         osobistych i zawodowych;
  7)    realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  8)    realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
  9)    czuwanie nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka;
10)    organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców powstania rady przedszkola pierwszej kadencji;
11)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez radę
         pedagogiczną i radę rodziców oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
12)    organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej przedszkola;
13)    zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych
         i dydaktycznych;
14)    wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe funkcjonowanie przedszkola;
15)    zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
16)    przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
17)    występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli
         i innych pracowników przedszkola;
18)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
19)    powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego
         przygotowania przedszkolnego oraz o zaistniałych zmianach;
20)    odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
21)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 28.

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia,
       wychowania i opieki.
2.    Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy i działalności.
3.    W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
4.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za
       zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu
       rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7.    Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo,
       co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 29.

1.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:
1)    zatwierdzenie planu pracy przedszkola;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5)    przygotowanie projektu zmian w statucie;
6)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ
       sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
2.    Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2)    projekt planu finansowego przedszkola;
3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach przysługującego im
       wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.
5)    powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu
       nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
6)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.
3.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania
       dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
4.    Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora
       przedszkola.

§ 30.

1.    W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznym organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców dzieci
       uczęszczających do przedszkola.
2.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3.    Do kompetencji rady rodziców należy:
1)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
2)    opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;
3)    wybieranie spośród swoich członków, przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
4)    występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami
       i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
5)    akceptowanie realizowanych przez przedszkole programów, innowacji pedagogicznych i  rocznych planów pracy;
6)    wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających
       z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli;
7)    wyrażanie zgody na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci
       odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.
4.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych
       źródeł.
5.    Tryb powoływania rady rodziców i jej szczegółowe zadania oraz zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności
       rady rodziców.

§ 31.

1.    Dyrektor koordynuje współdziałanie organów przedszkola.
2.    Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
       i  umożliwia bieżącą wymianę informacji.
3.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1)    w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku
2)    dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i regulaminów.
3)    zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci.
4)    tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola,
5)    zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji.
4.    Organy spotykają w każdej chwili w zależności od potrzeb.
5.    Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.
6.    Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.


§ 32.

1.    W kwestiach spornych między organami przedszkola,  dyrektor pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające
       do rozwiązania konfliktu uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
2.    W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Przedszkola:
1)    Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola.
2)    Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały
       swojego gremium.
3)    W ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie
       sporne.
4)    Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele
       i oczekiwania stron konfliktu.
5)    Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie
       mediacyjne jest protokołowane.
6)    Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między
       stronami konfliktu.
7)    W razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem przedszkola.
8)    Decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.
9)    Spory pomiędzy  dyrektorem  a  innymi  organami przedszkola  rozstrzyga,  w zależności  od przedmiotu sporu, organ prowadzący
       przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

 

 


Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:45:30
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 17:10:28

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »