TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Data: 2021-01-25
 
Nr dokumentu: 1521                                                                          

                                                                                 TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW


                                                                    w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU 46 w KATOWICACH

 

Sprawy do załatwienia przyjmowane są w trybie określonym w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

  Na podstawie art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Wszelkie sprawy dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania przedszkola (podania, wyjaśnienia, skargi, wnioski, odwołania, itp.) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.


Przedszkole czynne jest: od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17.00

Interesanci przyjmowani są w Kancelarii przedszkola w dniach:
 

poniedziałek, środa  w godz. 07.00 - 08.00


wtorek , czwartek  w godz. 13.30 – 15.30


Interesantów przyjmuje dyrektor mgr Mariola Kraj

 

 Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać również na adres:
          

Miejskie Przedszkole 46

ul. Gen. Z. W. Jankego 111


40 – 616 Katowice
      

telefon: (32) 202 96 60
                                        

lub mailem: mp46@interia.eu

        Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

  Sprawy związane z żywieniem, zmianami w żywieniu, odpłatnością za pobyt dziecka
 w przedszkolu,  czasem pobytu dziecka:

Samodzielny referent : Barbara Drożdzowska oraz  Danuta Garbowska

        w godz. 7.00 do 15.00; 

    Informacje o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, rozwoju dziecka, zachowaniu, osiągnięciach  /problemach/:

Nauczycielki poszczególnych grup – zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

    W przypadku nieobecności dyrektora placówki, osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji  jest nauczycielka -  Beata Gawryś

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 15:01:37
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25 11:11:36

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »