PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA

2020-02-10

Nr dokumentu: 1528

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEG1O PRZEDSZKOLA NR 46

 

 


1. Organ prowadzący – Miasto Katowice
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Katowice, dnia 01.09.92r.

 

                                                                          1. AKT POWOŁANIA
                                                                  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46
                                                                             W KATOWICACH

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym(Dz. U. Nr 16, poz.95 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U Nr 95, poz,425 z poźn. zm.) w oparciu o uchwałę nr  XLII/268/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 1992r.w sprawie powoływania przedszkoli miejskich w Katowicach
z dniem 1 września 1992r. powołuje się Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach, ul. W. Jankego 111

1. Przedszkole działa jako zakład budżetowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz uchwalony przez Radę Pedagogiczną Statut.

2. Przedmiotem działania przedszkola jest:

prowadzenie nauczania i wychowania dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego,
przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3. Przedszkolem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Miasta Katowice.

4. Koszty utrzymania przedszkola oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywane będą z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu miasta.

5. Mienie przedszkola stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Podpis:
Prezydent Katowic
Jerzy Śmiałek

 
Katowice, 99-12-29
AKT
ZAŁOŻYCIELSKI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999r w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe stanowi się, co następuje:

1. Zakłada się przedszkole o nazwie:

Miejskie Przedszkole Nr 46
w Katowicach

2. Miejskie Przedszkole Nr 46 zostaje zlokalizowane w dotychczasowym obiekcie przy ul. Gen. W. Jankego w Katowicach

3. Organizację i zasady funkcjonowania placówki określa ustalony przez Radę Pedagogiczną statut.

4. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2000r.

Podpisał:
Prezydent Katowic
Piotr Uszok

2020-02-10  12:27:36

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »