REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA

Data: 20120-02-09


Nr dokumentu: 1537
 

                                               REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE


                                             I URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 46 W KATOWICACH.

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

1.    Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach kierowniczych           
       i urzędniczych na podstawie umowy o pracę, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
2.    Odrębnym przepisom podlega obsadzenie stanowiska Dyrektora MP 46.
3.    Regulamin określa czynności wykonywane od momentu przygotowywania naboru do momentu wyłonienia kandydata
       do obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego.

Rozdział II
       Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 2

1.    Decyzję o konieczności zatrudnienia pracownika podejmuje Dyrektor w oparciu                  
       o uzasadniony pisemny wniosek złożony przez pracownika ds. kadr o wakującym stanowisku.
       Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.    Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przekazana, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem,
       pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. W sytuacjach losowych w/w termin nie ma zastosowania.
3.    Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procedury naboru zewnętrznego Dyrektor w ramach prowadzonej polityki kadrowej dokonuje analizy możliwości przeprowadzenia naboru wewnętrznego spośród zatrudnionych w MP 46 pracowników, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2018r. poz. 936 ze zm.). W przypadku podjęcia decyzji  o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia niniejszy Regulaminnie będzie miał zastosowania.
4.    W przypadku podjęcia przez Dyrektora MP 46 decyzji o konieczności wszczęcia procedury naboru zewnętrznego pracownik ds. płac jest do przedłożenia
       do akceptacji przez Dyrektora MP 46 projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
5.    Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
a.    dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających pracownika zajmującego to stanowisko,
b.    określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności  i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c.    określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d.    określenie odpowiedzialności,
e.    inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
       Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
6.    Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora MP 46 powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział III
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3

1.    Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, powołuje Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach zarządzeniem wewnętrznym.
       W zarządzeniu określa również sposób przeprowadzenia selekcji końcowej zmierzającej do wyboru kandydata. Projekt zarządzenia przygotowuje pracownik ds. kadr.
2.    W skład Komisji mogą wchodzić:
a.    Dyrektor MP 46 lub osoba przez niego upoważniona,
b.    Wicedyrektor ,
c.    pracownik ds. kadrowych, będący jednocześnie sekretarzem Komisji.
3.    Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 


Rozdział IV
Etapy naboru

§ 4

1.    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2.    Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3.    Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
4.    Selekcja końcowa kandydatów może być przeprowadzana na podstawie:
a.    testu kwalifikacyjnego,
b.    rozmowy kwalifikacyjnej,
c.    analizy dokumentów.
       Sposób przeprowadzenia selekcji końcowej określa każdorazowo Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach w wydanym zarządzeniu wewnętrznym,   o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5.    Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
6.    Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
7.    Ogłoszenie wyników naboru.


Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 5

1.    Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MP Nr 46
2.    Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, np. w prasie regionalnej, biurach pośrednictwa pracy, itp.
3.    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a.    nazwę i adres placówki
b.    określenie stanowiska urzędniczego,
c.    określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich
       są niezbędne, a które dodatkowe,
d.    wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e.    wskazanie wymaganych dokumentów,
f.    określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4.    Projekt ogłoszenia o naborze do zatwierdzenia przez Dyrektora MP Nr 46 przygotowuje pracownik ds. kadr.
5.    Ogłoszenie winno się znajdować w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik
       Nr 3 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1.    Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów
       zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach
       Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a.    list motywacyjny,
b     życiorys – curriculum vitae,
c.    kserokopie świadectw pracy, – oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów,
d.    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f.    referencje,
g.    oryginał kwestionariusza osobowego.
2.    Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu
       ogłoszenia o zorganizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
3.    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r.  o podpisie elektronicznym – Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
4.    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 7

1.    Analizy dokumentów dokonuje Komisja.
2.    Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3.    Celem określonych w ogłoszeniu o naborze analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4.    Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie spełnienia wymogów formalnych.


Rozdział VIII
Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 8

1.    Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze    i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2.    Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4.    Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną   w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5.    Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6.    W przypadku braku ofert spełniających wymagania formalne, postępowanie związane z naborem przeprowadza się ponownie.


Rozdział IX
Selekcja końcowa kandydatów

§ 9

1.    Na selekcję końcową mogą się składać:
a.    test kwalifikacyjny,
b.    rozmowa kwalifikacyjna
c.    analiza dokumentów.
2.    Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3.    Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
4.    Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem  i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
       Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a.    predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych  obowiązków,
b.    posiadaną wiedzę na temat MP Nr 46, w którym ubiega się o stanowisko,
c.    obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d.    cele zawodowe kandydata
5.    Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Kandydat z rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
6.    W wypadku, kiedy złożone dokumenty i referencje spełniają wymagania związane ze stanowiskiem można pominąć test oraz rozmowę kwalifikacyjną.

.
Rozdział X
Ogłoszenie wyników

§ 10

1.    Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja wybiera kandydata, który  w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
2.    Wybór Komisji podlega akceptacji przez Dyrektora MP Nr 46.
3.    Kandydat zatwierdzony do przyjęcia na stanowisko objęte naborem jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4.    Pozostali kandydaci uczestniczący w procesie naboru otrzymują pisemne zawiadomienia wraz z podziękowaniem w ciągu trzech dni od zakończenia postępowania.
5.    Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia:
a.    oświadczenia, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
b.    zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

 

 

Rozdział XI
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 11

1.    Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.
2.    Protokół zawiera w szczególności:
1.    określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu naborze,
2.    informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
3.    uzasadnienie danego wyboru.
3.    Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział XII
Informacja o wynikach naboru

§ 12

1.    Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2.    Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a.    nazwę i adres jednostki,
b.    określenie stanowiska urzędniczego,
c.    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d.    uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
3.    Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4.    Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5.    Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XIII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 13

1.    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.
2.    Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole
      (pięciu najlepszych), będą przechowywane w aktach prowadzonych przez osobę ds. kadr zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez
       okres 2 lat, a następnie przekazane do Zakładowej Składnicy Akt.
3.    Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 


       Załącznik Nr 1         

      Katowice, dnia …………………...


                                                       WNIOSEK
                                  O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

                         Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko

 


                             …………………………………………………………………………………….

(proszę podać nazwę stanowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach  powiatowych i urzędach marszałkowskich w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach.

Wakat powstał w związku z *):

…………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Załącznik:
Opis stanowiska Organizacyjnego


…………………………………………                                                              ……………………………………
              ( data )                                                          ( data, podpis i pieczęć wnioskującego )


*proszę wpisać właściwe
    a)przejściem pracownika na emeryturę,
    b)przejściem pracownika na rentę,
    c)powstania nowego stanowiska,
    d)powstania nowej jednostki organizacyjnej,
    e)zmiany przepisów prawnych, wprowadzenie nowych zadań do realizacji,
    f)innej sytuacji

  


Załącznik Nr 2        

 

 

                                                           
A. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

1. Nazwa stanowiska, wymiar zatrudnienia (np.: 1 ETAT, ½ ETATU )
…………………………………………………………………………………….

2. Główny cel istnienia stanowiska
…………………………………………………………………………………….

3. Zadania na stanowisku
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

4. Uprawnienia na stanowisku, samodzielność decyzyjna ( administracyjne, finansowe, organizacyjne, kierownicze, personalne, inne )
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

5. Odpowiedzialność służbowa ( administracyjna, finansowa, mienie, wyposażenie, pracownicy )
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

6. Koszty zatrudnienia pracownika ( wynagrodzenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, środki łączności, inne urządzenia, środki transportu )
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

 

 


B. WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA

1. Wymagany poziom wykształcenia na stanowisku ( profil, specjalność)
……………………………………………………………………………………

2. Wymagany staż pracy
…………………………………………………………………………………….

3. Wymagane doświadczenie zawodowe
…………………………………………………………………………………….

4.Wymagana – wiedza ogólna i zawodowa
…………………………………………………………………………………….

5. Wymagane umiejętności ( obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera – praca w środowisku windows )
…………………………………………………………………………………….

6. Pożądane cechy osobowościowe
…………………………………………………………………………………….

7. Wykaz dodatkowych informacji, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu o naborze ( rodzaj techniki naboru,
   sprawdzenie znajomości języka obcego,, sprawdzenie praktycznej obsługi komputera / programu )
-…………………………………………………………………………………....
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

 

                                             ……………………………         (data, podpis i pieczęć wnioskującego )

 

ZATWIERDZAM OPIS STANOWISKA
…………………………………………………………………………………….

 


…………………………………      …………………………………………
          ( data )                ( podpis Dyrektora )      

 

 

                       
    Załącznik Nr 3  


                                                
 Miejskie Przedszkole Nr 46
40 – 616 Katowice, ul. Gen. W. Z. Jankego 111


                                                       DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46
                                                                         W KATOWICACH
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

………………………………………… w Miejskim Przedszkolu Nr 46

w wymiarze ……………. etatu

Wykształcenie
-…………………………………………….

Wymagania konieczne
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

Wymagania pożądane
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

Główne obowiązki
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

Wymagane dokumenty i oświadczenia
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………

Dokumenty  należy złożyć w terminie ……………… w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicach ( Kancelaria)
Inne informacje: Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. O terminie i miejscu postępowania
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Oferty, które nie spełniają warunków formalno – prawnych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu ( 0- 32 202 96 60 )

   Załącznik Nr 4

                                                            LISTA OFERT NA WOLNE
                                                         STANOWISKO URZĘDNICZE

………………………………………………………………………
( nazwa stanowiska )

 

Lp.    Nazwisko i imię    Data wpływu
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        


…………………………                           ……………………………
   ( data )                                         ( podpis )

 

 

 

 

 

       Załącznik Nr 5

 


Protokół komisji rekrutacyjnej
z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w dniu ………………………

Nabór był prowadzony na stanowisko …………………………………………...
Liczba kandydatów ………………………………………………………………

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

1. Przewodniczący Komisji………………………………………………………
2. Członek ……………………………………………………………………….
3. Sekretarz ………………………………………………………………………

ETAP  PIERWSZY

W wyniku kompletności ofert pod względem kompletności dokumentów
i spełnienia warunków do etapu drugiego zakwalifikowano:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    (w przypadku nie dopuszczenia kandydata/kandydatów do etapu drugiego należy wpisać uzasadnienie)

ETAP  DRUGI

W wyniku przeprowadzonej techniki naboru polegającej na
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wyłoniono kandydata / kandydatów

Lp.    Nazwisko  i  imię    Adres (miasto)
1        
2        
3        
4        
5        
(należy podać nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze)

 


Uzasadnienie dokonania wyboru ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………      ……………………………  ……………………….
 ( podpisy członków komisji)

 

Decyzja Dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………                      ……………………………………
           (data)                                ( podpis dyrektora)

 

      Załącznik Nr 6


INFORMACJA  O  WYNIKU NABORU

Miejskie Przedszkole Nr 46
40 – 616 Katowice, ul. Gen. Z. W. Jankego 111


………………………………………………
(określenie stanowiska )


……………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko wybranego kandydata, miejsce zamieszkania )


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie niezatrudnieni żadnego kandydata na stanowisko )

 

 


…………………………………                                                       ………………………………………………
          ( data )                                                                    ( podpis Dyrektora )


 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:34:42
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 18:59:20

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »